Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsformer på den svenska arbetsmarknaden, tillsvidareanställning och visstidsanställning. Som visstidsanställd kan du ha en mer otrygg ställning på arbetsmarknaden än om du är tillsvidareanställd. Det finns dock regler i lagen om anställningsskydd (LAS) som du i vissa fall kan ha nytta av.

Nya regler trädde i kraft den 1 oktober 2022.

Observera att det i de flesta av förbundets kollektivavtal finns särskilda regler kring anställningsformer, vilket gör att delar av LAS inte gäller. Kontakta Medlemsrådgivningen via  Mina Sidor för att reda ut vad som gäller för just dig och din situation.

Tillsvidareanställning
Tillsvidareanställning, eller fast anställning som det ofta kallas, innebär att du är anställd tills du säger upp dig. Du kan också bli uppsagd av arbetsgivaren, men denne måste ha sakliga skäl för detta (exempelvis arbetsbrist eller personliga skäl).

Vare sig du själv säger upp dig eller blir uppsagd finns vissa bestämda uppsägningstider som regleras i LAS eller det kollektivavtal du omfattas av.

Visstidsanställning
Har du en visstidsanställning är du anställd för en viss begränsad tid eller för en viss uppgift. Vad som gäller ska framgå av ditt personliga anställningsavtal.

Exempel på visstidsanställningar enligt LAS är särskild visstidsanställning och vikariat. I förbundets kollektivavtal finns fler former av visstidsanställningar, exempelvis pjäskontrakt, ettårskontrakt och allmän visstidsanställning (numera särskild visstidsanställning).

En särskild slags visstidsanställning är provanställning, då arbetstagaren anställs på prov under högst sex månader såvida inget annat framgår av kollektivavtal.

Skulle du ha haft flera visstidsanställningar efter varandra hos samma arbetsgivare och under en viss tidsrymd kan din visstidsanställning, under vissa förutsättningar, omvandlas till en tillsvidareanställning.

Anställningsformen särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter tolv månaders anställningstid i anställningsformen under en femårsperiod.

Uppsägningstider
Som visstidsanställd har du normalt ingen uppsägningstid. Då upphör anställningen när anställningstiden är slut eller arbetet är klart (om man inte särskilt skrivit in uppsägningstid i anställningskontraktet).

Besked om att särskild visstidsanställning inte ska fortsätta måste lämnas minst en månad innan anställningen upphör i de fall arbetstagaren kvalificerat sig för företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

Är du tillsvidareanställd har du rätt till uppsägningstid. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal gäller uppsägningstiderna i LAS eller det som står i ditt enskilda anställningsavtal, dock ej kortare än en månad. Omfattas du av ett kollektivavtal kan det finnas andra regleringar.

Företrädesrätt till återanställning
Har du varit anställd hos en arbetsgivare tillräckligt länge och sägs upp på grund av arbetsbrist, kan du under vissa förutsättningar ha företrädesrätt till lediga tjänster. Företrädesrätten gäller under nio månader efter att du avslutat din anställning. Företrädesrätten kan även gälla dig som haft ett antal kortare visstidsanställningar hos en och samma arbetsgivare inom en viss tidsrymd.

Viktigt att tänka på är att du aktivt måste meddela arbetsgivaren att du vill åberopa din företrädesrätt.

Kontakta Medlemsrådgivningen
Kontakta Medlemsrådgivningen så kan vi svara på
• om du har rätt att få din visstidsanställning omvandlad till tillsvidareanställning
• om du har företrädesrätt till återanställning när din anställning upphör
• vad du i så fall behöver göra för att hävda din rätt.

Reglerna om anställningsformer finns både i kollektivavtal och i lag.

 

Denna artikel hjälpte mig