Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsformer på den svenska arbetsmarknaden, tillsvidareanställning och visstidsanställning.
Som visstidsanställd kan du ha en mer otrygg ställning på arbetsmarknaden än om du är tillsvidareanställd. Det finns dock regler i lagen om anställningsskydd (LAS) som du i vissa fall kan ha nytta av.

Tillsvidareanställning
Tillsvidareanställning, eller fast anställning som det ofta kallas, innebär att du är anställd tills du säger upp dig. Du kan också bli uppsagd av arbetsgivaren, men han/hon måste ha saklig grund för detta (exempelvis arbetsbrist).
Vare sig du själv säger upp dig eller blir uppsagd finns vissa bestämda uppsägningstider som regleras i LAS och/eller ett kollektivavtal för dig som är tillsvidareanställd.

Visstidsanställning
Har du en visstidsanställning är du anställd för en viss begränsad tid eller för en viss uppgift. Vad som gäller ska framgå av ditt personliga anställningskontrakt.
Exempel på visstidsanställningar enligt lag är ”allmän visstidsanställning” och vikariat. I kollektivavtal finns ofta fler former, exempelvis pjäskontrakt och ettårskontrakt. En särskild slags visstidsanställning är provanställning, då arbetstagaren anställs på prov under högst sex månader såvida inget annat framgår av kollektivavtal.

Vilken anställningsform du har ska framgå av ditt anställningskontrakt.

Skulle du ha haft flera visstidsanställningar efter varandra hos samma arbetsgivare och under en viss tidsrymd , kan din visstidsanställning omvandlas till tillsvidareanställning.

En arbetstagare som har haft tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning, som följer på varandra, skall dessa kunna leda till en tillsvidareanställning. Detta förutsätter att en arbetstagare har haft dessa anställningar i sammanlagt mer än två år inom en ramperiod på fem år. En anställning skall anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Många av Scen & Films medlemmar är kombinatörer. Det innebär att de kombinerar visstidsanställningar med att ta uppdrag som egenföretagare.

Uppsägningstider
Som visstidsanställd har du normalt ingen uppsägningstid. Då upphör anställningen när anställningstiden är slut eller arbetet är klart (om man inte särskilt skrivit in uppsägningstid i anställningskontraktet ).
Har du varit visstidsanställd tillräckligt länge ( Mer än 12 månader under de senaste tre åren) ska arbetsgivaren, enligt LAS, informera dig en månad i förväg om att din visstidsanställning upphör.

Är du tillsvidareanställd har du rätt till uppsägningstid. Minsta uppsägningstid är en månad, både för dig som anställd och för arbetsgivaren. Du kan också ha rätt till längre uppsägningstid beroende på din anställningstid och i vissa fall också på din ålder.

Du hittar uppsägningstiderna i kollektivavtalet. Har din arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal gäller istället uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS).
Du har rätt att kvarstå i din anställning till 67 års ålder.

Företrädesrätt till återanställning
Har du varit anställd hos en arbetsgivare tillräckligt länge, kan du ha företrädesrätt till fortsatt anställning om du sägs upp på grund av arbetsbrist (förutsatt att din arbetsgivare behöver anställa och du har kompetens, eller införskaffar rätt kompetens inom sex månader, för arbetet det gäller). Företrädesrätten gäller under nio månader efter att du avslutat din anställning. Företrädesrätten kan gälla också dig som haft ett antal kortare visstidsanställningar hos en och samma arbetsgivare inom en viss tidsrymd.

Viktigt att tänka på är att du aktivt måste meddela arbetsgivaren att du vill åberopa din företrädesrätt.

Kontakta Scen & Film
Det finns alltså regler som begränsar hur länge du kan vara visstidsanställd. Det finns också regler som i vissa fall ger rätt till återanställning.

Kontakta Scen & Film så kan vi svara på
• om du har rätt att få din visstidsanställning omvandlad till tillsvidareanställning
• om du har företrädesrätt till återanställning när din anställning upphör
• vad du i så fall behöver göra för att hävda din rätt.

Reglerna om anställningsformer finns både i kollektivavtal och i lag.

Denna artikel hjälpte mig