Driva företaget

Också när du driver företag är det mycket att hålla reda på. Det beskrivs här under under rubrikerna Bokföra, Göra avdrag, Redovisa moms, Ersättning eller lön, Utdelning och återbäring, Skatt på företagets vinst, Göra bokslut, Deklarera, Sammanställa årsredovisning, Skicka in deklaration och pengar i tid, Att anlita personal (annan eller dig själv) samt Alternativ till att anställa.

Bokföra

Du är skyldig att föra bok över alla ekonomiska transaktioner i företaget. En transaktion uppkommer när du gör något i företaget, till exempel när du får betalt för uppdrag, säljer eller köper något eller tar ett lån.

Bokföringen är ett bra verktyg för dig som egenföretagare. Den ger svar på hur mycket pengar du kan ta ut till dig själv. Den visar också andra hur ditt företag går (du kanske vill låna pengar av banken eller få kredit). Dessutom hämtar du uppgifter ur bokföringen när du ska deklarera.

För enskilda näringsverksamheter och handelsbolag med fysiska delägare och med en omsättning under tre miljoner kronor räcker det med att upprätta förenklat årsbokslut. Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen. Det förenklade årsbokslutet behöver bara innehålla en balansräkning och en resultaträkning.

Att ha en ordnad bokföring sparar både tid, pengar och onödigt arbete. Ta därför gärna professionell hjälp för att sköta din bokföring. Det kan bli dyrt om du gör felaktiga transaktioner eller betalar fel moms/skatt.

Men kom ihåg. Även om någon annan som sköter din bokföring, så måste du ändå förstå den. Det är alltid du som är ansvarig!

Från Bokföringsnämndens webbplats kan du ladda ner broschyren ”Att föra bok”. Där får du en inblick i hur bokföring fungerar. För mer information se även Skatteverkets hemsida.

Göra avdrag

Som företagare får du göra avdrag för kostnader du har för att företaget ska få inkomster.

Har du enskild firma eller ett handels- eller kommanditbolag hittar du mer om avdragsgilla kostnader i Skatteverkets Avdragslexikon för företag. På webbplatsen verksamt.se finns information om avdragsregler också för andra företagsformer.

Redovisa moms

Som företagare betalar du moms (mervärdesskatt) till staten, om följande fyra förutsättningar är uppfyllda: du säljer eller tar ut varor eller tjänster, omsättningen av varorna/tjänsterna är momspliktig, omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet och omsättningen sker inom landet.

Vilken momssats som gäller beror på vilken slags tjänst det är:

 • Momssatsen för skådespelaruppdrag på film och TV är 6 procent. Det gäller också för flertalet upphovspersoner, till exempel regissör, scenograf, kostymdesigner, koreograf med fler.
 • Momssatsen vid medverkan i reklamfilm är 25 procent.
 • Undantagna från moms är utövande konstnärer, exempelvis dansare, sångare, skådespelare med flera, i sceniskt framträdande.

Momsen redovisas i en särskild momsdeklaration. I den redovisar du utgående moms (moms på de tjänster företaget sålt) och ingående moms (moms som företaget betalat vid köp av varor eller tjänster). Mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms betalar du in till Skatteverket.

Läs mer om moms på kulturområdet.

 

Ersättning eller lön

Hur resultatet av ditt arbete behandlas beror på din företagform.

 • Som enskild näringsidkare gör du ett schablonavdrag från vinsten för att räkna fram verksamhetens överskott. Utifrån överskottet beräknas dina egenavgifter som näringsidkare samt din inkomstskatt.
 • I handelsbolag och kommanditbolag fördelar bolagsmännen resultatet. Utifrån varje bolagsmans resultatandel, var och en för sig, görs ett schablonavdrag för att beräkna överskottet. Detta överskott används vid beräkning av bolagsmannens inkomstskatt och egenavgifter.
 • I aktiebolag och ekonomiska föreningar betraktas även du som ägare/medlem som anställd, om du är aktiv i bolaget. Den ersättning du tar ut från företaget betraktas därmed som lön. Lönen tillsammans med dina arbetsgivaravgifter är avdragsgilla kostnader för företaget (företaget/föreningen ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och betala in arbetsgivaravgifter och preliminär inkomstskatt för dig och andra anställda).

Statlig inkomstskatt betalar du bara på inkomster över vissa belopp. Tänk på att den beräknas på den sammanlagda inkomsten av tjänst (anställning) och näringsverksamhet (ditt företag).

Utdelning och återbäring

Ett aktiebolag kan dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna. Utdelningen betraktas inte som lön för aktieägarna utan beskattas som inkomst av kapital. Om en ekonomisk förening går med vinst kan föreningen betala tillbaka pengar till sina medlemmar. Denna återbäring betraktas inte som lön.

Reglerna kring beskattning av utdelning och återbäring kan variera beroende på utformning och vem som är mottagare.

Skatt på företagets vinst

Vinsten är skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader. Som intäkter räknas främst det som företaget får in när du säljer dina tjänster. Kostnader är de utgifter som behövs för att företaget ska få inkomster.

Företagets vinst beskattas, men beskattningen skiljer sig åt mellan företagsformerna.

 • I enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag beskattas inte företaget för vinsten. Vinsten blir istället utgångspunkt för näringsidkarens eller ägarens beskattning.
 • I aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas företaget för vinsten (bolagsskatt).

För mer information se Skatteverkets webbplats.

Göra bokslut

När verksamhetsåret är över är det dags för dig att summera hur året har gått, det vill säga göra ett bokslut. Enkelt sagt innebär det att du summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning samt tillgångar och skulder i en balansräkning. Reglerna för bokslut är olika beroende på vilken företagsform du har och hur stor din omsättning varit.

Deklarera

Så här redovisar du resultatet av din verksamhet:

 • Enskild näringsidkare ska redovisa resultatet på en särskild bilaga till sin inkomstdeklaration.
 • Handelsbolag ska lämna en inkomstdeklaration. Varje delägare redovisar därtill sin del av handelsbolagets eller kommanditbolagets resultat på en särskild bilaga till sin inkomstdeklaration.
 • Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna en inkomstdeklaration, där de redovisar företagets vinst. Aktieägaren eller medlemmen i den ekonomiska föreningen deklarerar för sin lön och eventuell utdelning eller återbäring i sin inkomstdeklaration.

Sammanställa årsredovisning

I vissa fall måste du som företagare sammanställa en årsredovisning

 • Enskilda näringsverksamheter behöver endast sammanställa och skicka in årsredovisning till Bolagsverket, ifall de definieras som större företag.
 • Handelsbolag och kommanditbolag behöver endast sammanställa och skicka in årsredovisning till Bolagsverket, om de räknas som större företag eller har juridiska personer som delägare.
 • Aktiebolag måste alltid sammanställa och skicka in årsredovisning.
 • Ekonomiska föreningar måste alltid sammanställa årsredovisning, men behöver bara skicka in den till Bolagsverket om föreningen är större.

Skicka in deklaration och pengar i tid

Det är viktigt att du känner till vad som gäller för inbetalning av skatter och avgifter. Annars kan du få problem.

 • Lämnar du in deklarationen för sent får du betala förseningsavgift.
 • Betalar du skatten för sent får du betala kostnadsränta. Du riskerar också att skulden förs över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det medför extra kostnader och innebär också att företaget får en betalningsanmärkning. Dessutom kan din F-skattsedel återkallas.

Får du svårigheter med betalning av skatter och avgifter bör du omedelbart kontakta Skatteverket.

Skatteverket beräknar den preliminära skatten för företaget utifrån de underlag som du lämnar. Den debiterade skatten för företaget betalas in tillsammans med moms samt arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda.

Inbetalningarna ska vara bokförda på Skatteverkets konto senast på förfallodagen, vanligtvis den 12:e varje månad.

Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt F-skatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Behöver F-skatten justeras kan du när som helst lämna in en ny preliminär självdeklaration till Skatteverket.

För mer information se Skatteverkets hemsida.

Att anlita personal (annan eller dig själv)

Om du anställer någon blir du arbetsgivare och ska registrera dig som arbetsgivare på Skatteverket. Det gäller även om det är dig själv du anställer (om du till exempel har aktiebolag eller ekonomisk förening).

Som arbetsgivare är du skyldig att hålla inne och redovisa de anställdas skatter och betala arbetsgivaravgifter på deras löner. Varje månad ska du lämna in en skattedeklaration till Skatteverket, där du redovisar:

 • Hur mycket lön du har betalat ut
 • Vilken skatt du dragit på lönen
 • Vilka arbetsgivaravgifter företaget betalar.

Du ska lämna skattedeklaration, även om du en månad inte betalat ut någon lön.

Efter årets slut skickar du kontrolluppgifter för dina anställda till Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Du är också skyldig att betala sjuklön till anställda under de första 14 dagarna i sjuklöneperioden. Är en anställd fortfarande sjuk efter 14 dagar ska du göra en anmälan till Försäkringskassan, så att han/hon kan få sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Alternativ till att anställa

Anlitar du någon som själv är egenföretagare blir du inte arbetsgivare. Då upprättas ett affärsavtal er emellan och villkoren regleras av detta.