Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala (trivsel, arbetsklimat, stress, mobbing, konflikter och påverkansmöjligheter är exempel på psykosociala arbetsmiljöfaktorer).

Det är arbetsgivaren som har ansvar för det arbetsmiljöarbete som ska syfta till att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” som det heter i Arbetsmiljölagen. Mycket av arbetsmiljöarbetet ska gå ut på att kartlägga och förutse risker, så att arbetsgivaren kan åtgärda dem innan det händer något. Detta förebyggande arbetet brukar kallas systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lagen säger att arbetsgivaren ska samverka med de anställda på arbetsplatsen, antingen direkt eller genom skyddsombud eller annan fackligt förtroendevald, och höra vilka synpunkter och förslag som finns.

Fackförbundet Scen & Film har tecknat ett särskilt arbetsmiljöavtal som gäller på institutionsteaterområdet.

 

Denna artikel hjälpte mig