Traktamente/Resa i jobbet

Den som reser i arbetet får extra kostnader, t.ex. måste man kanske äta alla måltider på restaurang, ringa alla samtal på mobil etc. Dessa ökade levnadsomkostnader kan ersättas av arbetsgivaren. Denna ersättning benämns ofta traktamente och/eller reseersättning och regleras i kollektivavtal (inte i lag).

En del av denna ersättning är skattefri. Ersättning som övertiger det skattfria beloppet hanteras som lön, d.v.s. arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift och gör avdrag för din inkomstskatt. För att ett traktamente ska vara skattefritt krävs att den anställda utför arbetet minst 5 mil från arbetsgivarens verksamhetsort och att resan medför övernattning.

I Reseavtalet, som Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst undertecknat, finns regler om traktamente och resetillägg. Reseavtalet ska tillämpas av de statsunderstödda teatrarna och av de privata teatrarna. Dessutom har Scen & Film träffat avtal med Teatercentrum och Danscentrum att Reseavtalet ska tillämpas vid anställning i fria teater- och dansgrupper.

Följande gäller enligt Reseavtalet: Traktamentsbeloppet för hel dag, vid bortavaro minst ett dygn, är 260 kr (skattefritt). Resetillägget, som betalas ut för tjänsteresa som inte innebär övernattning, är 140 kr (skattepliktigt). Om arbetsgivaren tillhandahåller måltider reduceras dessa belopp. Resekostnadsersättning vid resa med egen bil är 25 kr/mil (grundersättning) och resetillägg 9 kr/mil (skattepliktigt).

Obs: Du som arbetar på pjäskontrakt på statsunderstödd teater på annan ort får också traktamente. De första 15 dygnen ska du få 260 kr (skattepliktigt) samt resetillägg om 140 kr per dag (skattepliktigt). Därefter sänks resetillägget till 56 kronor per dag tills fyra månader gått från anställningens början. Om arbetsgivaren inte tillhandahåller bostad utgår även nattraktamente om 130 kronor per natt.

 

Denna artikel hjälpte mig