Information om omställningsstudiestöd för egenföretagare

Under 2022 genomfördes en stor reform inom svensk arbetsrätt som ett resultat av den överenskommelse som gjordes av arbetsmarknadens parter inom privat sektor PTK (som Scen & Film tillhör), LO och Svensk Näringsliv.

Trygghetsöverenskommelsen kan ses som en slags kompromiss där riksdagen till viss del har givit arbetsgivarna större flexibilitet genom lagändringar, men genom andra reformer ökat tryggheten hos de anställda. Ett helt nytt studiestöd har tillskapats, med syfte att öka möjligheterna till kompetensutveckling och omskolning, eller omställning som är ett begrepp som är vanligt förekommande i detta sammanhang. Parterna å sin sida utökade de ekonomiska stöden till de arbetstagare som önskar kompetensutveckla sig eller behöver omställningsstöd.

Det statliga omställningsstudiestödet är möjligt att söka för alla yrkesverksamma som uppfyller uppställda kriterier. Utöver detta har arbetsmarknadens parter lyckats förhandla fram ytterligare förbättringar för de anställda som omfattas av kollektivavtal. För Scen & Films räkning har PTK förhandlat med Svensk Scenkonst om det Huvudavtal som nu gäller sedan 1 oktober 2022. Om du är anställd eller nyligen varit anställd av en arbetsgivare som tillhör Svensk Scenkonst, eller omfattas av trygghetsavtal via TRS, kan du vända dig till TRS för kompletterande stöd och öka dina chanser för att få omställningsstudiestöd.

Det grundläggande statliga stödet riktar sig även till personer som är egenföretagare.

Hur ser stödet ut?

Stödet består av två delar, en bidragsdel och en lånedel. Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. För 2023 är maxbeloppet 5 143 kr per vecka före skatt. Lånet baseras även det på din tidigare inkomst och här finns ett maxbelopp på 12 556 kr per månad.

För omställningsstudiestödet planeras två ansökningsperioder per år. Just nu är ansökan öppen för studier som börjar 1 januari – 30 juni 2023. Nästa ansökningsperiod startar den 1 april och avser studier som börjar 1 juli – 31 december 2023.

Vem kan få stöd?

Stödet riktar sig till dig som redan är etablerad på arbetsmarknaden och det finns därför dels ett ålderskrav, dels ett inkomstkrav.

Från och med det år du fyller 27 år kan du få del av stödet. Lånet har sedan en övre åldersgräns på 60 år, medan bidraget går att få fram till 62 års ålder.

Etableringskravet innebär att du måste ha arbetat sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren innan ansökan kom in till CSN. Arbetet ska ha varit din huvudsysselsättning. Du kan dock ha haft olika arbetsgivare under den här tiden, det finns inget krav på att det ska vara en och samma. I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad, eller haft en inkomst på minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbasbeloppet 2022 och ändras årligen. Endast arbeten från det år du fyllde 19 år tas med i beräkningarna.

En del andra ersättningar än från arbete kan räknas med under 24 månader. Exempel på sådana är föräldrapenning och sjukpenning.

Du måste också ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden, och måste ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan till CSN.

Det är både möjligt att studera på heltid och deltid. Alltså är det möjligt att fortsätta arbete i det egna företaget om du väljer att studera på deltid och det finns ingen begränsning i hur stor inkomst du får ha. För studier på heltid ges stöd för maximalt 44 veckor, vilket motsvarar ungefär ett års studier.

Som egenföretagare tillhör du den offentliga omställningsorganisationen som har placerats hos Kammarkollegiet. En viktig del av ansökningsprocessen är att få ett yttrande från Kammarkollegiet avseende den utbildning du planerar söka stöd för. Yttrandet ligger sedan till grund för bedömningen som görs av CSN.  Kommarkollegiet behöver upphandla de aktörer som ska erbjuda bl.a. egenföretagare hjälp och i dagsläget är det därför inte möjligt att få ett yttrande därifrån. Det betyder att du som egenföretagare kommer behöva skriva ditt eget yttrande om du väljer att söka nu. Information om hur du skriver ett eget yttrande hittar du på CSNs hemsida.

Följande tips ges från CSN om vad ett eget yttrande bör innehålla:

I motiveringen är det bra att vara så tydlig som möjligt. Du kan ta hjälp av de här frågorna:

– Behöver du fylla på med ny kompetens för att följa med i utvecklingen i din yrkesroll?

– Vill du studera för att kunna byta bana till ett nytt yrke där det är lättare för dig att få jobb?

– Är det något annat som gör den här utbildningen viktig för dig i ditt framtida yrkesliv?

Ett väsentligt krav som ställs på utbildningen är att den ska kunna stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det behöver alltså vara en utbildning inom ett yrke där det finns behov av arbetskraft eller särskild kompetens. Det är detta behov som Kammarkollegiet eller du själv ska styrka i sitt yttrande om din önskade utbildning.

Känner du ett behov av att bolla idéer och tankar kring vad ditt yttrande bör innehålla är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning.

Något att beakta som Kombinatör, alltså du som både får din inkomst från anställningar och genom eget företagande, är att du i vissa fall också kan ha rätt till de ytterligare förmåner som åtnjuts genom kollektivavtalet. Grundkravet är att du har varit anställd minst tolv månader under de senaste 36 månaderna, hos en eller flera arbetsgivare som omfattas av Huvudavtalet. För våra medlemmar innebär det arbetsgivare anslutna till Svensk Scenkonst. Vidare ska den senaste anställningen du haft varit hos en arbetsgivare som omfattas, din arbetstid ska ha varit minst åtta timmar per vecka och arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Respektive stödinsats kan sedan ha ytterligare villkor som du kan ta del av på TRS hemsida eller kontakta dem direkt. Är du osäker på huruvida en arbetsgivare omfattas av det omställningsstöd som Trygghetsrådet TRS erbjuder kan du enkelt söka på arbetsgivarens organisationsnummer på hemsidan.

För dig som är eller har varit anställd i en organisation som är ansluten till Svensk Scenkonst är Trygghetsrådet TRS den omställningsorganisation som du tillhör och ska vända dig dels för ett yttrande inför ansökan till CSN om bidrag och lån, men det finns i ditt fall även andra delar att ta del av. TRS kan erbjuda dig vägledning, rådgivning och coachning mot studier. Det går att få validering av kunskaper du redan besitter. Kortare kurser, som inte går att ansöka om via det statliga stödet, går att få ersättning för. Ett kompletterande ekonomiskt stöd går också att ansöka om. Anledningen till att dessa ytterligare stöd kan erbjudas är att de har förhandlats fram som en del av det så kallade Huvudavtalet som är ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

TRS kan även erbjuda dig stöttning, som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller då en tidsbegränsad anställning inte förlängs.

Följ länkarna i högerspalten för att komma till Trygghetsrådet TRS respektive Kammarkollegiet.

Ansökan görs via CSN och där hittar du även all relevant information. Länk finner du i högerspalten.