Om Film-, TV- och Videoinspelningsavtalet 2023

Det nya Film-, TV- och Videoinspelningsavtalet är ett tvåårigt avtal och gäller från och med 1 juni 2023 till 31 maj 2025.

Scen & Film har i avtalsrörelsen drivit som en av huvudfrågorna att huvudklippare, maskdesigners och ljuddesigners ska erkännas som upphovspersoner och medskapare till film- och TV-drama samt att dessa också ska ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar.

Det är därför en stor framgång att vår motpart Medieföretagen i kollektivavtalet äntligen erkänner huvudklippare som upphovspersoner, som är berättigade till upphovsrättslig ersättning. Detta är ett viktigt steg i kampen för en stärkt upphovsrätt för våra medlemsgrupper.

Vi är dock besvikna över att Mediaföretagen inte är beredda att inkludera ljuddesign och maskdesign som upphovspersoner i kollektivavtalet. Det kommer vi fortsätta kämpa för i kommande avtalsförhandlingar.

Lön
Kollektivavtalets löner och ersättningar till medlemmar i Scen & Film höjs i nivå med märket. Lönerna höjs med 4,0% avtalets första år och 3,3% avtalets andra år.

Ny royaltyberättigad titel
”Huvudklippare” inkluderas i kollektivavtalet som en ny yrkestitel. Den nya yrkestiteln avser den eller de filmklippare som bär det övergripande konstnärliga ansvaret för klippningen av en tv-serie eller en film. Jämförelse kan göras med andra så kallade A-funktioner inom film- och TV-produktion, till exempel scenografer eller A-fotografer, som är konstnärligt ansvariga för det slutliga resultatet inom sitt område.

I kollektivavtalets § 44 mom 1 läggs Huvudklippare till som en royaltyberättigad yrkestitel och får därmed del av den upphovsrättsliga ersättningen som finns i kollektivavtalet.

Huvudklippare inkluderas även i lönekategori A under § 39 i kollektivavtalet samt i § 25, i båda fallen tillsammans med andra A-funktioner. Som huvudklippare ska du vara extra noga med att inkludera eventuell övertid när du förhandlar fram din lön/gage.
Parterna är överens om att gemensamt kommunicera detta till samtliga berörda och att som övergångsregel ska denna nya yrkestitel börja tillämpas i nya kontrakt från och med den 1 september 2023.

Kontakta medlemsrådgivningen

Vi uppmanar samtliga medlemmar att inkomma till medlemsrådgivningen med sina nya kontrakt från den 1 september i syfte att säkerställa dels att den nya yrkestiteln används korrekt, dels att kontraktet ger rätt till del av den upphovsrättsliga ersättningen. Skrivningarna kring upphovsrätt och ersättning kan vara komplexa och svårlästa men våra jurister är vana vid att gå igenom dessa typer av avtal.

Vi rekommenderar även att huvudklippare skriver under ett anslutningskontrakt med Förbundets helägda dotterbolag Upphovsrätt Scen & Film AB (”USF”). Det är USF som administrerar all upphovsrättslig ersättning som samlas in genom våra kollektivavtal. Ett sådant anslutningskontrakt medför att det är USF som får mandat att administrera och förhandla din upphovsrätt och därtill kopplade ersättningar. Denna kollektiva förvaltning är en stor trygghet för dig som enskild rättighetshavare.

Har du frågor om detta kan du antingen läsa mer på Upphovsrätt Scen & Films sida, eller kontakta medlemsrådgivningen.

Ny skrivning om utbildningar
§39 kategori 4 i kollektivavtalet ändras till:
För befattningshavare under punkt 3 D som har lägre än ett års yrkesverksamhet i befattningen och som ej genomgått yrkesutbildning vid SKH eller YH-utbildning inom film/tv-produktion.

Arbetsmiljö
Parterna har ett löpande samarbete inom arbetsmiljöområdet. Handboken rörande Arbetsmiljö inom filmproduktion är under omarbetning, bland annat för att handboken också ska behandla de nya regleringarna kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), och planeras bli klar under avtalsperioden. Parterna fortsätter sitt arbete och planerar gemensamma aktiviteter kopplade till arbetsmiljöområdet.

Språkliga justeringar
Parterna är överens om att justera uttrycket ”han” där det förekommer till ett mer könsneutralt uttryck (såsom exempelvis medarbetaren, artisten, denne).

Parterna kommer även verkställa den tidigare överenskommelsen att justera ”producenten” där det förekommer till ”produktionsbolaget” eller ”arbetsgivaren”.