Om Friteater-avtalet 2023

Kollektivavtalet för fria professionella teatrar har i samband med denna avtalsrörelse bytt arbetsgivarpart från Teatercentrum till Svensk Scenkonst. Avtalet gäller för konstnärlig, teknisk och administrativ personal som är anställda av en teatergrupp som är medlemmar i Svensk Scenkonst eller som har hängavtal med Scen & Film.

Löner och ersättningar
Avtalet gäller från den 1 april 2023 till 31 mars 2025 och innehåller löneökningar som motsvarar märket, 7,4 procent, vilket är i nivå med övriga arbetsmarknaden.
• Från 1 juli 2023: Löneökningar på 4,0 % (samt avsättning till flexpension med 0,1 %)
• Från 1 april 2024: Löneökningar på 3,1 % (samt avsättning till flexpension med 0,2 %)

Det görs också en lägstlönesatsning för alla yrkeskategorier där minimilönerna under 26 000 kronor höjs med 1500 kronor under det första året.

Förändringar för administrativ, teknisk och pedagogisk personal

Anställningsformen avtalad visstid ersätter allmän visstid i avtalet och i och med detta införs en omvandlingsregel för teknisk, administrativ och pedagogisk personal som innebär att avtalad visstidsanställning och vikariat kan övergå till tillsvidareanställning efter en kvalifikationstid. Denna möjlighet har inte alls funnits tidigare på avtalsområdet.

Hur kommer det fungera?

Skillnaden blir att avtalad visstid och vikariat nu kommer att kunna räknas ihop när man räknar ut anställningstid. Om du blir anställd antingen som avtalat visstidsanställd eller vikarie (eller de båda kombinerat), i mer än 36 månader under en femårsperiod så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Nu kan inte längre arbetsgivare först anställa dig i två år som allmänt visstidsanställd och sedan anställa dig som vikarie i två år utan att behöva låta din anställning övergå i en tillsvidareanställning.

Du som redan i dag är anställd på visstid – se särskild information om övergångsreglerna här.

Företrädesrätt
Som visstidsanställd teknisk eller administrativ personal (vikariat och avtalad visstid) har du företrädesrätt till återanställning. En förutsättning för företrädesrätt är att du dels har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen, dels har uppnått en tillräcklig anställningstid hos arbetsgivaren. Anställningstiden ska vara sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Införande av fler designergrupper och hänsyn till samproduktion
Yrkestitlarna mask-, ljud- och videodesigner införs som konstnärlig personal i avtalet på samma villkor som ljusdesigner (som funnits med som yrkestitel sedan tidigare). Ersättningsnivån för alla designergrupper ska fortsättningsvis även ta hänsyn till samproduktion.

F-skattare/uppdragstagare
Du som är f-skattare/uppdragstagare ska i ditt uppdragsavtal ha löne- och arbetstidsbestämmelser motsvarande vad som gäller i detta kollektivavtal för att arbetsgivaren ska slippa förhandla med Scen & Film. Det betyder att om du erbjuds sämre villkor så behöver du omgående, innan du skriver på, kontakta medlemsrådgivningen för att vi ska kunna agera. Skulle du redan ha skrivit på ber vi dig ändå kontakta oss.

Praktik
Avtalet innehåller också ett förtydligande i praktikavtalet. Det ska till exempel finnas en rimlighet i hur många praktikanter som finns per föreställningsensemble. Handledarna ska ha inte ha flera praktikanter åt gången, de ska avsätta tid och ska arbeta inom det yrke som praktikanten utbildar sig till.

Bemötandekod och riktlinjer vid intima scener
Arbetsmiljöavtalet kompletteras med att en bemötande kod och riktlinjer för intima scener ska tas fram av arbetsgivare tillsammans med de anställda. Det kan utformas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

Arbetsgrupper
Parterna har också kommit överens om att fortsätta diskussionerna i två arbetsgrupper, dels gällande arbetstidsfrågor, dels gällande införande av eventuellt löneavtal på området.