Om Institutionsteateravtalet 2023

Det nya Institutionsteateravtalet är ett tvåårigt avtal och gäller från och med 1 april 2023 till 31 mars 2025.

LÖN OCH ERSÄTTNING

Kollektivavtalets löner och ersättningar höjs med 4,1% avtalets första år och 3,1% avtalets andra år. Detta följer det så kallade märket som är satt av industrimarknadens parter.

Det har även gjorts en satsning på minimilönerna. Minimilöner i kollektivavtalet som ligger under 26 000 kronor höjs det första avtalsåret med 1 350 kr (i stället för 4,1%).

Det är väldigt ovanligt att enskilda garanteras löneförhöjningar när man förhandlar lönerna individuellt. I Institutionsteateravtalet finns det dock en individgaranti om 200 kr, dvs varje individ får minst 200 kr i löneökning. Har du gjort ett bra jobb bör du få mer än så.

2024 höjs avsättningen till flexpension med 0,2 %. Flexpension innebär både att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du kan få en möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpension kallas ibland för deltidspension.

Högre lön för visstidsanställd teknisk och administrativ personal

Korta kontrakt ger inte trygghet på samma sätt som en tillsvidareanställning. Därför har vi förhandlat fram en högre lön för de som ges kontrakt som är kortare än ett år.

Lägsta tillåtna lön för visstidsanställd teknisk och administrativ personal:

För dig som är anställd med mindre än fem års yrkeserfarenhet:
21 994 kr från och med den 1 april 2023
22 994 kr från och med den 1 april 2024.

För dig som är anställd med minst fem års yrkeserfarenhet:
24 844 kr från och med den 1 april 2023
25 844 kr från och med den 1 april 2024

För dig som är timanställd:
1/167 av 21 994 kr från och med den 1 april 2023
1 /167 av 22 994 kr från och med den 1 april 2024

Vi hoppas att de nya högre lönerna ska motverka att arbetsgivare slentrianmässigt använder korta anställningar, utan bara använder dem när arbetsgivaren verkligen måste. Huvudregeln ska vara att tillsvidareanställa när det är möjligt.

PRAKTIKAVTALET

Om du praktiserar som konstnärlig personal (skådespelare, dansare eller musikalartist) ska du normalt inte arbeta som inhoppare, swing eller understudy. Antal praktikanter ska också begränsas utifrån vad som känns rimligt i förhållande till hur många övriga personer som är del av ensemblen. Detta har förts in i avtalet för att se till att det blir en fullvärdig praktik i en professionell miljö.

Generellt för dig som praktiserar gäller att din handledare under praktiken ska vara professionellt yrkesverksam inom det område du praktiserar inom. Hen ska också ha gott om tid och möjlighet att ge dig en balanserad och givande praktik och får inte handleda fler studenter åt gången än vad som är rimligt.

Enligt redan gällande bestämmelser ska praktikfrågor hanteras i samverkan på respektive arbetsplats.

REGLER OM ANSTÄLLNING FÖR KONSTNÄRLIG PERSONAL
Nedan gäller för konstnärlig personal.

Nu kan du tacka nej till en förlängning av ditt pjäs- och korttidskontrakt
I det nya avtalet försvinner den så kallade 30-dagarsregeln. Det innebär att det inte längre är möjligt för din arbetsgivare att ensidigt bestämma att ditt pjäs- och korttidskontrakt ska förlängas. Nu behöver din arbetsgivare komma överens med dig om en förlängning av ditt kontrakt, efter att ni omförhandlat lön och villkor och skrivit kontrakt på detta.

Ettårsanställning
Ettårsanställningen tas bort och i stället blir det möjligt att anställa på långtidskontrakt 1 – 5 år.

Ökad förberedelsetid
För att stärka särskilt våra sångsolister, men även övriga konstnärliga grupper, har vi nu i kollektivavtalet tydliggjort att förberedelsetid, instuderingstid, övningstid ska ingå i arbetstidsmåttet. Detta ska förhoppningsvis stärka frilansares möjlighet att ta upp frågan om förberedelsetid redan i avtalsförhandlingarna inför ett nytt jobb.

Fler utbildningar ger rätt till högre lön
I det nya avtalet ska du med avslutad, relevant, treårig konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande i Sverige eller utomlands ha rätt till den högre lägsta lönen. Samma gäller dig med fem års relevant yrkeserfarenhet vid professionell teater. Denna regel gäller även för musikalartister som tidigare haft en egen reglering.

Samproduktion
En viktig fråga för Scen & Film handlar om samproduktion och vikten av att du får ersättning för det extra arbete som framtagandet av en samproduktion kräver.

Därför har vi förhandlat fram förtydliganden i avtalet om att samproduktion ska tas med i ersättningsförhandlingar och gjort kompletteringar som förtydligar vilken typ av medarbete som samproduktion ofta innebär.

REGLER OM ANSTÄLLNING FÖR TEKNISK OCH ADMINISTRATIV PERSONAL
Nedan gäller för teknisk och administrativ personal.

Anställningsformen avtalad visstid ersätter allmän visstid.

Om du jobbar på en avtalad visstidsanställning eller vikariat gäller följande:

Du kan ha en avtalad visstidsanställning i maximalt 36 månader, därefter övergår den i en tillsvidareanställning. Vikarie kan du vara i maximalt 36 månader innan anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Men tid som du haft vikariat eller avtalad visstidsanställning ska räknas samman.

Du som redan i dag är anställd på visstid – se särskild information om övergångsreglerna här.

Vad blir då skillnaden?

Skillnaden blir att avtalad visstid och vikariat nu kommer att kunna räknas ihop när man räknar ut anställningstid. Om du blir anställd antingen som avtalat visstidsanställd eller vikarie (eller de båda kombinerat), i mer än 36 månader under en femårsperiod så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Nu kan inte längre arbetsgivare först anställa dig i två år som allmänt visstidsanställd och sedan anställa dig som vikarie i två år utan att behöva låta din anställning övergå i en tillsvidareanställning. Det nya avtalet innebär att om du har jobbat för samma arbetsgivare i mer än 36 månader (tre år) så övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

Företrädesrätt

Som visstidsanställd har du företrädesrätt till återanställning redan från och med en månad innan vikariatet eller den avtalade visstiden upphör. Det här är mer förmånligt än vad LAS ger.

ARBETSGRUPPER
Fyra partsgemensamma arbetsgrupper, med representanter från Scen & Film och Svensk Scenkonst, kommer att tillsättas för fortsatt arbete under avtalsperioden.

Följande frågor kommer att behandlas i arbetsgrupp:
– Den så kallade numerären. Alltså antalet tillsvidareanställningar av konstnärlig personal på respektive teater. Numerären instiftades för länge sedan för att försöka upprätthålla en slags anställningstrygghet bland yrken som inte ges omvandlingsrätt till tillsvidareanställning. Då modellen fungerar mindre bra i dagens arbetsmarknad vill vi hitta en bättre lösning på hur anställningstryggheten bäst bevaras. Gruppens övergripande syfte är att trygga en kvalitativ och hållbar scenkonst nu och i framtiden.

– En förbättrad lokal löneprocess. Denna arbetsgrupp ska planera, genomföra och utvärdera partsgemensamma informations- och utbildningsinsatser. Syftet är att öka kvalitet och tydlighet i löneprocessen bland annat genom att fördjupa kunskapen hos dem det berör.

– Parterna ska gemensamt utreda möjligheterna att se över ersättningsmodellerna för designarbete av ljud-, ljus-, mask- och videodesigners. Syftet med arbetsgruppen är dels att utreda om det går att ersätta dessa grupper på ett annat sätt än med dagsgage för uppsättningar under 15 dagar, och dels att säkerställa modeller och/eller riktlinjer för att ett designarbete ersätts och krediteras enligt gällande upphovsrättslagstiftning.

– En arbetsgrupp för så kallad devising: alltså när material till föreställningar tas fram tillsammans i grupp. Den ska utreda möjligheterna att hitta modeller och riktlinjer för kreditering och upphovsrättslig ersättning vid devising. Syftet med arbetsgruppen är dels att ta fram ett ramverk för konkreta modeller och riktlinjer, dels komma överens om hur detaljerna i sådana modeller bäst tas fram (till exempel lokalt).

Tjänstledighet
Om du som tjänstledig konstnärlig personal får en tillsvidareanställning på en annan arbetsplats, oavsett om det är en annan teater eller en helt annan arbetsplats, så har du inte rätt till ytterligare tjänstledighet.

Reseavtal
Nytt reseavtal gäller från 1 juli 2023.

Ersättningsnivåerna för traktamenten följer Skatteverkets schablonbelopp.

Resetilläggen är oförändrade 2023 men höjs år 2024 i enlighet med märket.

Tidigare har förstaklassbiljett tillåtits men byts nu ut mot: ”Vid val av färdbiljett ska det alternativ väljas som är mest lämpligt med hänsyn till omständigheterna för tjänsteresan.”

Sjukdom och friskintyg
Nedan regleringar tas bort, eftersom de varit till Scen & Films nackdel:

Förtigande av sjukdom: Om en arbetstagare vid anställningen har förtigit viss sjukdom, föreligger inte rätt till sjuklön fr.o.m. 15:e kalenderdagen i sjukperioden vid arbetsoförmåga som beror på sjukdomen i fråga.

Om arbetsgivaren vid anställningen har begärt friskintyg av arbetstagaren men denna på grund av sjukdom inte har kunnat lämna sådant, har arbetstagaren inte rätt till sjuklön fr.o.m. 15:e kalenderdagen i sjukperioden vid arbetsoförmåga som beror på sjukdomen i fråga.