Om avtalet för Privat Scen 2023

Det nya kollektivavtalet mellan Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst för anställda vid privatteatrar och verksamheter som tillhandahåller tekniska och konstnärliga tjänster, “Privatteateravtalet”, har fått nytt namn och benämns nu “Privat Scen”.

 

Avtalet är tvåårigt och gäller från och med 1 april 2023 till 31 mars 2025. För det nya kollektivavtalet gäller rejält höjda löner och särskilt på lägsta löner. Det nya kollektivavtalet innehåller också nya anställningsformer och ett nytt Praktikavtal som införs under en provperiod.

Konstnärlig personal

Lön och ersättning
Kollektivavtalets löner och ersättningar höjs med 4,1 % avtalets första år och 3,1 % avtalets andra år. Detta följer det så kallade märket som är satt av industrimarknadens parter.

Minimilöner
Det har gjorts en satsning på minimilönerna. Minimilöner i kollektivavtalet som ligger under 26 000 kronor per månad höjs det första avtalsåret med 1 350 kr vilket är mer än 4,1 % som är den generella höjningen på kollektiv basis. För teknisk och administrativ personal höjs lönerna än mer, se nedan.

2024 höjs avsättningen till flexpension med 0,2 %. Flexpension innebär både att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du kan få en möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpension kallas ibland för deltidspension.

Ny projektanställning
Anställning för ett visst projekt får ske under förutsättning att projektet är fristående från en planerad föreställning och avgränsat i tid.

Anmärkning
Anställningen ska omfatta ett tidsbegränsat projekt som inte utgör en del av repetitionsprocessen inför en föreställning. Exempelvis för att bearbeta en konstnärlig idé som senare kan komma att resultera i en föreställning, en läsning av manusutkast eller manus inför ett eventuellt kommande produktionsbeslut etc. Anställning per projekt får inte villkoras med accept av kommande annan anställning.

Bemötandekoder och riktlinjer för intima scener
För att säkerställa schysta arbetsvillkor ska arbetsgivare ha bemötandekod och riktlinjer för intima scener.

Nytt Praktikavtal införs på prov
Ett nytt Praktikavtal införs under en provperiod och ska utvärderas innan nästa avtalsrörelse. Syftet är att möjliggöra en fullvärdig praktik i en professionell miljö och samtidigt ställa upp rimliga ramar för att undvika ett överutnyttjande. Normalt ska praktiken innebära en möjlighet för praktikanten att vara med på scen som en del av ensemble under föreställning. Föreställningsdelen av praktiken är begränsad till de två sista veckorna av praktikperioden och till den aktuella uppsättningen som praktiken avser.

Om du praktiserar som konstnärlig personal ska du alltså inte inom ramen för praktiken arbeta som inhoppare, Swing eller Understudy. För sådant arbete ska kollektivavtalets övriga regler tillämpas.

Nu kan du tacka nej till en förlängning av ditt pjäs- och korttidskontrakt
I det nya avtalet försvinner den så kallade 30-dagarsregeln. Det innebär att det inte längre är möjligt för din arbetsgivare att ensidigt bestämma att ditt pjäs- och korttidskontrakt ska förlängas. Nu behöver din arbetsgivare komma överens med dig om en förlängning av ditt kontrakt, efter att ni omförhandlat lön och villkor och skrivit kontrakt på detta.

Ökad förberedelsetid
För att stärka särskilt våra sångsolister, men även övriga konstnärliga grupper, har vi nu i kollektivavtalet tydliggjort att förberedelsetid, instuderingstid, övningstid ska ingå i arbetstidsmåttet. Detta ska förhoppningsvis stärka frilansares möjlighet att ta upp frågan om förberedelsetid redan i avtalsförhandlingarna inför ett nytt jobb.

Arbetsgrupper
Partsgemensamma arbetsgrupper, med representanter från Scen & Film och Svensk Scenkonst, kommer att tillsättas för arbete under avtalsperioden för att behandla; a) en ny ersättningsmodell för scenografi och kostymdesign b) riktlinjer för kreditering och upphovsrättslig ersättning vid så kallad Devising samt c) ersättningsmodellerna för designarbete av ljud-, ljus-, mask- och videodesigners.

Reseavtal
Nytt reseavtal gäller från 1 juli 2023.
Ersättningsnivåerna för traktamenten följer Skatteverkets schablonbelopp.
Resetilläggen är oförändrade 2023 men höjs år 2024 i enlighet med märket.
Tidigare har förstaklassbiljett tillåtits men byts nu ut mot: ”Vid val av färdbiljett ska det alternativ väljas som är mest lämpligt med hänsyn till omständigheterna för tjänsteresan.”

Teknisk och administrativ personal

Högre lön för visstidsanställd teknisk och administrativ personal

För teknisk och administrativ personal höjs minimilönerna mer än för övrig personal. Minimilöner för teknisk och administrativ personal som ligger under 26 000 kronor höjs med 2 285 kr första året. Detta kan jämföras med 1 350 kr första året som är den låglönesatsning som gäller för övriga.

För dig som är anställd och över 18 år ska månadslönen uppgå till minst:

21 344 kr från den 1 april 2023
22 066 kr fram den 1 april 2024

Dessutom har vi förhandlat fram en högre lön för de som ges kortare avtalade visstidsanställningar. Korta kontrakt ger inte trygghet på samma sätt som en tillsvidareanställning och därför ska ett tillägg om 650 kr göras på avtalad lön utöver lägstalönen ovan för kortare anställningstid än ett år.

För dig som är anställd med minst fem års yrkeserfarenhet eller tre år relevant högskoleutbildning ska månadslönen uppgå till minst:
27 556 kr från och med den 1 april 2023
28 410 kr från och med den 1 april 2024

För dig som är timanställd:
1/167 av 21 344 + 650 = 21 994 kr från och med den 1 april 2023
1 /167 av 22 006 + 650 = 22 656 kr från och med den 1 april 2024

Huvudregeln ska vara att tillsvidareanställa när det är möjligt. Vår förhoppning är att de nya högre lönerna ska bidra till detta och motverka att arbetsgivare slentrianmässigt använder korta tidsbegränsade anställningar.

Ny tidsbegränsad anställning – Avtalad visstid ersätter Allmän visstid
Du kan ha en avtalad visstidsanställning i maximalt 36 månader, därefter övergår den i en tillsvidareanställning. Vikarie kan du vara i maximalt 36 månader innan anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Men tid som du haft vikariat eller avtalad visstidsanställning ska räknas samman.

Övergångsbestämmelser
Du som redan i dag är anställd på visstid – se särskild information om övergångsreglerna här.

För dig som är förtroendevald: Ni äger rätten lokalt att förhandla om dessa regler.

Vad blir då skillnaden?
Skillnaden blir att avtalad visstid och vikariat nu kommer att kunna räknas ihop när man räknar ut anställningstid. Om du blir anställd antingen som avtalat visstidsanställd eller vikarie (eller de båda kombinerat), i mer än 36 månader under en femårsperiod så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.

Nu kan inte längre arbetsgivare först anställa dig i två år som allmänt visstidsanställd och sedan anställa dig som vikarie i två år utan att behöva låta din anställning övergå i en tillsvidareanställning. Det nya avtalet innebär att om du har jobbat för samma arbetsgivare i mer än 36 månader (tre år) så övergår din anställning i en tillsvidareanställning.

Företrädesrätt
Som visstidsanställd har du företrädesrätt till återanställning redan från och med en månad innan vikariatet eller den avtalade visstiden upphör.