Om corona och ditt arbete

Stora delar av samhället har påverkats av en ökad spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. På Folkhälsomyndigheten och 1177 kan du hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna kring smittspridning och vad du själv kan göra för att förhindra ytterligare smitta. Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats.

Regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster till åtta personer får stora konsekvenser direkt för kulturlivet. Scen & Film följer utvecklingen noga och har kontakt med politiker, myndigheter, samarbetsorganisationer och motparter i frågan.

Under pandemin har Scen & Film deltagit i flera möten med bland annat kulturministern, arbetsmarknadsministern och socialförsäkringsministern. Förbundet har även haft direkt dialog med kulturdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta de utmaningar som förbundets medlemmar har ställts inför.

TCO har i möte med regeringen kommunicerat inspel från sina olika medlemsförbund i ett möte med arbetsmarknadens parter. Många av TCO:s förbund delar gemensamma problemområden och utmaningar i den uppkomna situationen. Kultursektorns särskilda utmaningar har även i detta sammanhang lyfts fram.

Scen & Film har vid flera tillfällen lyft den särskilt svåra situationen för de egenföretagare som har enskild firma. De omfattas av ytterst få åtgärder och många av dem står i dag helt utan uppdrag och försörjning.

Under pandemin har regeringenvidtagit en rad tillfälliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som pandemin har medfört på arbetsmarknaden och tillförde särskilda resurser, som har fördelats av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet.

Anmälan om allvarligt tillbud – coronaviruset
Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).
Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Har du frågor om till exempel arbetsskyldighet, eller inställda produktioner kontakta Medlemsrådgivningen för att höra vad som gäller i din situation.

Det är viktigt att du omedelbart kontaktar Scen & Films medlemsrådgivning om du inte får betalt, då vi måste agera inom en viss tid för att kunna hjälpa dig.

På grund av hög belastning rekommenderar vi att ni i första hand tar kontakt via mejl, medlemsradgivning@scenochfilm.se