Om corona och ditt arbete

Från och med den 9 februari tas merparten av restriktionerna som funnits på grund av pandemin bort. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas deltagartaket bort, liksom krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap. Även möjlighet att kräva vaccinationsbevis tas bort.

Under pandemin har Scen & Film deltagit i flera möten med bland annat kulturministern, arbetsmarknadsministern och socialförsäkringsministern. Förbundet har även haft direkt dialog med kulturdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta de utmaningar som förbundets medlemmar har ställts inför.

TCO har i möte med regeringen kommunicerat inspel från sina olika medlemsförbund i ett möte med arbetsmarknadens parter. Många av TCO:s förbund delar gemensamma problemområden och utmaningar i den uppkomna situationen. Kultursektorns särskilda utmaningar har även i detta sammanhang lyfts fram.

Scen & Film har vid flera tillfällen lyft den särskilt svåra situationen för de egenföretagare som har enskild firma. De omfattas av ytterst få åtgärder och många av dem står i dag helt utan uppdrag och försörjning.

Under pandemin har regeringen vidtagit en rad tillfälliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som pandemin har medfört på arbetsmarknaden och tillförde särskilda resurser, som har fördelats av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet.

Anmälan om allvarligt tillbud – coronaviruset
Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).
Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vaccination på arbetsplatser – En vägledning
LO, PTK och Svenskt Näringsliv uppmanade tidigare i år regionerna att underlätta för att vaccinering ska kunna genomföras på eller i närheten av arbetsplatserna. Tanken är att ingen ska behöva ta ledigt från jobbet eller resa långt för att vaccinera sig.

Prevent fick därför i uppdrag, tillsammans med Sveriges företagshälsor, uppgiften att ta fram en vägledning ”Vaccination på arbetsplatser” för hur vaccinationer på arbetsplatsen ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

Att arbetsplatser kan genomföra vaccinering tillsammans med företagshälsovården kan förenkla för de som behöver gå till jobbet, och samtidigt minska trycket på vårdcentraler när massvaccineringen inleds.

Vägledningen är kostnadsfri och i den ingår en lista över punkter som kan vara bra att tänka på vid förberedelser på arbetsplatsen, som riskbedömningar, kommunikation med anställda, logistik, lokaler och utrustning. Den innehåller också krav som behöver ställas på den leverantör som ska utföra vaccineringen.

Med hjälp av en checklista kan verksamheter upptäcka och åtgärda eventuella risker inför en vaccinering så att den kan genomföras på ett säkert sätt. Materialet finns på Prevents webbplats.

Pressmeddelande och vägledning finns också på: Välkommen plan för arbetsplatsnära vaccinationer (ptk.se)


Har du frågor om till exempel arbetsskyldighet, eller inställda produktioner kontakta Scen & Films medlemsrådgivning för att höra vad som gäller i din situation,

Kontakta Medlemsrådgivningen per e-post medlemsradgivning@scenochfilm.se
eller per telefon 08 – 441 13 00 måndag – fredag 9-12.