Yrkesintroduktionsanställning

Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film har ingått kollektivavtal gällande yrkesintroduktion.

Under 2015 inleddes ett uppstartsprojekt för att informera och implementera avtalet hos de offentligt finansierade teaterinstitutionerna. Parterna har uppdragit åt en projektledare att informera och stödja institutionerna i att hitta och anställa personer i en yrkesintroduktionsanställning, nedan kallad YA. Det gäller för teknisk och administrativa yrken.

Projektet är finansierat av arbetsmarknadsdepartementet genom så kallade Främjandemedel. Det finns även ekonomiska medel att söka för respektive arbetsgivare i samband med en YA.

Vi ska försöka guida er i de olika delarna nedan!

Målet

Målet med projektet och parternas avtal är att underlätta för ungdomar att komma in i, arbeta och utvecklas inom scenkonstbranschen, samt bidra till att branschen kan rekrytera kompetent arbetskraft särskilt utifrån jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Vilka omfattas, vad krävs?

Avtalet om Yrkesintroduktion kan tillämpas av arbetsgivare anslutna till Svensk Scenkonst och är bundna till kollektivavtalet med Scen & Film för de offentligt finansierade teaterinstitutionerna, och gäller för teknisk- och administrativ personal.

Yrkesintroduktionen omfattar ungdomar som inte har relevant yrkeserfarenhet och inte fyllt 25 år vid anställningstillfället. Anställningen kan ske med 75 % av lägsta lön vid heltid. För övriga speciella anställningsvillkor, se Avtalet.

För att avtalets skulle träda i kraft krävdes av de centrala parterna att gemensamma Riktlinjer för de individuella handlednings- och utbildningsplaner togs fram, vilket gjordes 2015-04-28. Denna skrivelse från de centrala parterna ger vägledning kring hur ni som företag och det lokala facket ska arbeta för att använda er av avtalet; och med exempel visar de hur de lokala parterna kan upprätta handlednings– och utbildningsplaner, samt vad som bör ingå.

Lokal överenskommelse behövs

Arbetsgivaren och den lokala fackliga Scen & Film-avdelningen ska komma överens om att arbetsgivaren kan ingå en yrkesintroduktionsanställning. Lokala handlednings– och utbildningsplaner skall skapas gemensamt. Om inget annat överenskoms kan en arbetsplats med högst 25 anställda ha en person anställd i YA och arbetsplatser med mer än 25 anställda ha två personer anställda i YA.

Yrkesintroduktionens innehåll

Yrkesintroduktion är en introduktion för arbeten i branschen där den anställde i yrkesintroduktion utför de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen inom ramen för yrket samt med hänsyn tagen till riskerna i arbetet.
Enligt förordningen finns inga formella krav på vad en utbildnings- och handledningsplan ska innehålla, men vill arbetsgivaren söka det statliga ekonomiska stöd för yrkesintroduktion som infördes 2014, krävs det att denna plan uppfyller vissa villkor.

Den ska vara individuell och innehålla minst följande:
– utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
– målet med utbildningen och handledningen
– vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen

Därutöver beskriver det centrala avtalet §4 vad som är parternas villkor, bland annat:
– handledningen skall uppgå till minst 25% av arbetstiden
– arbetstiden förläggs enligt gällande kollektivavtal
– efter sex månader skall avstämning göras
– till handledaren utgår ett lönetillägg som överenskommes lokalt

Stöd

Arbetsförmedlingen ger stöd för yrkesintroduktionsanställningar, som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Rekrytering och det ekonomiska stödet handläggs av den lokala arbetsförmedlingen.

Stödet till arbetsgivaren är utformat som en lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen).

För att underlätta för arbetsgivaren att avsätta tid för handledning och att utbilda handledaren utgår också ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivarna med 115 kr/dag (ca 2 500 kronor per anställd och månad vid heltid).

Råd

YA-delegationen ska stödja arbetsmarknadens parter med att utveckla lärandet på arbetsplatserna samt sprida exempel på olika upplägg. Det är Utbildningsdepartementet som har beslutat om YA-delegationens uppdrag.

Läs mer på deras hemsida. Där återfinns också handledarstöd, mallar för utvärdering och andra verktyg, samt filmer och intervjuer från arbetsplatser med YA-anställningar

Information

För mer information om avtalet kontakta:

David Grepo, förbundsjurist, Scen & Film

david.grepo@scenochfilm.se

Martin Hjort, förbundsjurist, Svensk Scenkonst

martin.hjort@svenskscenkonst.se