Medverkan i Sveriges Radio

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Det nya kollektivavtalet gäller för 2021 och börjar gälla den 1 januari. Ni hittar det till höger under nu gällande kollektivavtal. Lönerna ni ser här nedanför är de som gäller för 2020.

Det här är en kortversion av avtalet för Medverkan i Sveriges Radio. Avtalet i sin helhet finns till höger.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta Medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Omfattning
Avtalet gäller medverkan av konstnärlig art som skådespelare och sångare (artister) i gestaltande program eller framförande av sångtexter samt regissörer.

Ersättningen delas upp i arbetsersättning (I) respektive nyttjandeersättning(II).

I

Artister
Arbetsersättning
För instudering, inställelse i studio eller på scen:

I

1:a engagemangsåret, dock längst tom 8:e engagemanget 1.1.2020
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1599 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 214 kr

 

I I

5:e engagemangsåret eller 9:e engagemanget, dock längst tom 14:e engagemanget 1.1.2020
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1989 kr
Timersättning påbörjad timme därefter  240 kr

 

I I I

11:e engagemangsåret eller 15:e engagemanget 1.1.2020
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 2723 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 284 kr

Grundersättning utgår endast första inställelsedagen. Vid varje ny dags inställelse utgår timerersättning för minst tre timmar. Om första inställelsen på den engagerades begäran är kortare än 3 timmar proportioneras grundersättningen enligt överenskommelse.

För uppläsning av serie i fler än sex delar höjs arbetsersättningen med 25 procent.

Vid medverkan som är längre än 75 dagar utgår ersättning enligt särskild överenskommelse mellan Teaterförbundet och SR.

Sångmedverkan

Medverkan i kvalificerad kammarmusik ersätts för instudering och inställelse med: 1.1.2020
upp till 20 min. sändningstid lägst 4612 kr
upp till 30 min. sändningstid lägst 6302 kr
upp till 40 min. sändningstid lägst 6917 kr
därefter för påbörjad 10-minutersperiod 490 kr

Medverkan i övriga produktioner ersätts som i Gestaltande produktion (se ovan).

Sånggrupp med fler än sex medverkande omfattas inte av avtalet.  För sånggrupp med mellan fyra och sex medverkande reduceras ersättningarna med 25 procent.

Egenrepeterat material
Särskild hänsyn ska tas vid bestämmande av den individuella ersättningen till artister med egenrepeterat material.

Regissörer

Arbetstidsersättning

Den kontrakterade inspelnings- och efterarbetsperioden ersätts per vecka med: 1.1.2020
1:a – 3:e uppsättningen lägst 5652 kr
4:e – 10:e uppsättningen lägst 7193 kr
11:e uppsättningen och framåt lägst 8975 kr

Ovanstående belopp täcker även förberedelseperioden (som normalt uppgår till 25 procent av den överenskomna perioden för inspelnings- och efterarbete).

För engagemang om högst fyra arbetsdagar utgår ersättning per arbetsdag med veckolönen delad med 4.

Semesterersättning
Semesterersättning utgår med 12 procent på överenskommen arbetsersättning.

II

Nyttjandeersättning
Beräknas på arbetsersättningen (se ovan) och utgår enligt följande. I ersättningen ingår rätten att produktionen hålls tillgänglig för allmänheten i elektroniskt nätverk ( t ex Internet) under högst ett år efter sändning.

Antal sändningar 3 inom 1 år 4 inom 2 år  5 inom   3 år 2 inom 1 år (Återbruk)
a) Nationella kanaler 53% 80% 95% 38%
b) Lokala/regionala kanaler: Ersättning enligt överenskommelse
c) Sameradio, finska sändningar och sändning på övriga utländska språk 13% 18% 23% 8%

För DAB och webb-sändningar finns särskilda regler.

Nattrepriser: För sändningar kl 24.00 – 06.00 betalas ingen sändningsersättning.

 

Regilön för radioföljetong?
Fråga: En av Sveriges Radios lokala radiokanaler har tagit kontakt med mig. De funderar på att göra en egen radioföljetong med lokalt tema – lite grann som en lokalrevy. De vill att jag ska regissera och undrar vad jag vill ha betalt. Har ni några tips?

Svar: I Teaterförbundets kollektivavtal med SR finns miniminivåer för regissörslönen. För en regissör som gör sin 1:a-3:e uppsättning är minimilönen för närvarande (januari 2020) 5 530 kr/vecka, för 4:e-10:e uppsättningen 7 038 kr/vecka och fr o m 11:e uppsättningen 8 975 kr/vecka. I veckolönen ingår förberedelsearbetet, vilket i normalfallet ska motsvara en fjärdedel av överenskommen inspelnings- och efterarbetningsperioden. Det betyder att om du räknar med att förberedelserna kommer att vara särskilt omfattande så bör du förhandla fram en högre veckolön. Du har även rätt till en nyttjandeersättning, hur stor beror på hur radion vill använda följetongen. Om den till exempel sänds 3 gånger inom ett år på en nationell radiokanal så får du 53 procent av arbetsersättningen. Vill man sända fler gånger blir ersättningen högre.