Dokument

Här kan du ladda ner material som kan vara ett stöd i arbetet för en mer jämställd och normkreativ arbetsplats, fri från alla former av trakasserier.

Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring

Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018. Kommissionen tillsattes av Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst våren 2018, efter en rad upprop mot sexuella trakasserier från olika yrkesgrupper i samhället. Kommissionens uppdrag var att kartlägga och analysera situationen på scenkonstområdet, samt för att lämna förslag på åtgärder.

Diskussionshäfte till Kommissionsrapporten

Rapporten ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring” kan användas som en del i förändringsarbetet på en arbetsplats eller i en organisation. För att underlätta diskussionen om rapporten och ämnet sexuella trakasserier har ett studiematerial tagits fram. Det innehåller ett antal diskussionsfrågor kopplade till rapportens olika avsnitt.


An Opportunitiy to Create Change (ENG)

Report from the Commission on Sexual Harassment in the Performing Arts 2018. The Commission was appointed by The Swedish Union for Performing Arts and Film, Scen & Film, and The Swedish Performing Arts Association, Svensk Scenkonst, in the spring of 2018, after a movement against sexual harassment  in several working sectors. The aim of the Commission was to map and analyze the situation in the performing arts domain and submit proposals for intervention.

Discussion Question to the Commission Report


Handledning Bemötandekod

I avtalsrörelsen 2020 kom Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film överens om att alla arbetsgivare ska ha en bemötandekod. Bemötandekoden är ett centralt verktyg i arbetet för en inkluderande arbetsmiljö. En inkluderande arbetsmiljö är allas vilja och allas ansvar – såväl gott ledarskap som gott medarbetarskap är viktiga för att uppnå målet. Vi är varandras arbetsmiljö!


Handledning för intima scener

I avtalsrörelsen 2020 kom Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film överens om att alla arbetsgivare ska ha riktlinjer för intima scener. Exempel på intima scener kan vara scener med nakenhet, intimitet, sexuellt våld och simulerat sex. Riktlinjerna är ett centralt verktyg för att kunna arbeta med intima scener på ett professionellt och tryggt sätt som ger ett gott konstnärligt resultat utan risk för ohälsa hos de involverade.


Mångfaldscheck – för ett normkreativt arbete

Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst har gemensamt tagit fram en mångfaldscheck som ett underlag för diskussioner inom scenkonstorganisationerna. Syftet med checken är att den ska vara ett verktyg i arbetet med att skapa mångfald på arbetsplatserna och på scenerna.

Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se när vi själva är normen. Synliggör vi normerna kan vi inkludera medvetet istället för att riskera att omedvetet exkludera. Mångfald handlar om att se och ge utrymme.

Mångfaldschecken ska hjälpa till att synliggöra de normer som finns inom scenkonstorganisationerna och som påverkar våra arbetsplatser och det som framförs på våra scener.


Jämställdhetscheck – för scen och film

Fackförbundet Scen & Film har  tillsammans med Svensk Scenkonst tagit fram ”Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar”.  Du kan ladda ner checken till höger i pdf-format, men den finns även i tryck version.

Jämställdhetschecken är tänkt som ett verktyg för chefer, arbetsledare, fackliga representanter eller jämställdhetsansvariga att initiera ett samtal och hålla koll på jämställdhetsfrågorna i verksamheten. Vår förhoppning är att den ska hjälpa er att göra aktiva och medvetna val när det gäller t.ex. rekrytering och konstnärlig gestaltning, men också att jämställdheten ska finnas med på dagordningen i det dagliga arbetet.

Checken är tänkt att omfatta alla yrkesgrupper och alla anställda oavsett anställningsform. Checken finns också på engelska.

Det finns en speciell jämställdhetscheck för filmområdet, som tagits fram av förbundet och arbetsgivarorganisationen Mediaföretagen.


Bryt tystnaden – om sexuella trakasserier i arbetslivet

TCO har tagit fram handboken Bryt tystnaden, mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Boken ger verktyg för hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Handboken går även igenom vilka lagar som finns, vilka rättigheter arbetstagarna har och skyldigheter arbetsgivarna har.


Boken ”I väntan på vadå?”

Förbundet har gett ut boken ”I väntan på vadå? – Teaterförbundets guide till jämställdhet”. Boken består av två delar. Den första delen är författad av genusvetaren Vanja Hermele på förbundets uppdrag. Texten och slutsatserna är hennes egna. Hermele intervjuar en mängd företrädare för branschen i jakt på tankefigurer som hindrar jämställdhet. Konsten är samhällsförändrande och radikal, är en aktiv myt i kulturlivet, konstaterar Hermele. Men hur radikal är man egentligen när det kommer till jämställdhet?

Den andra delen av boken, ”Verktygslåda för förändring”, är Fackförbundet Scen & Films egen del, författad av Nina Stone. Här får den som vill arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats branschanpassade råd och tips, det reds ut vilka rättigheter du har enligt lag och avtal och Scen & Films arbete för jämställdhet beskrivs.

Boken publicerades år 2007 på Premiss förlag.

Vill du beställa boken? Kontakta Scen & Films kansli per mejl info@scenochfilm.se eller telefon 08 441 13 00. Boken är gratis för medlemmar, ickemedlemmar betalar 50 kronor.