Partsgemensamt råd

Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst har ett gemensamt råd som ska arbeta för att motverka diskriminering och främja mångfald och likabehandling i arbetslivet. Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs kring frågorna, och även arbeta med att öka kompetensen och medvetenheten inom organisationerna på central och lokal nivå.

Rådet ska fungera som ett ”nav” i det partsgemensamma arbete som bedrivs för att motverka diskriminering och främja mångfald och likabehandling i arbetslivet.

Rådets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och ta fram verktyg som ska fungera som hjälp i det lokala arbetet för att motverka alla former av trakasserier. En lokal implementering av de verktyg rådet arbetar fram är en nödvändig del av ett effektivt arbete för att motverka alla former av diskriminering. Stöd och verktyg kan vara såväl seminarier på lämpligt tema som förslag till policys och enklare handböcker etc.

Förslag till stöd och verktyg (inklusive förslag att använda redan befintliga stöd och verktyg) ska komma från branschen, dvs från arbetsgivarsidans medlemsverksamheter och från arbetstagarsidornas medlemmar. Rådet bedömer vilka förslag som är lämpliga att omsätta i arbete med framtagande av faktiska stödåtgärder och verktyg.

Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs på central och lokal nivå. Rådet ska även verka för ökad kompetens och medvetenhet på såväl central som lokal nivå samt vara ett stöd för parterna i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Bakgrund till rådet
Rådet konstituerade sig den 5 november 2012. Rådet består av fyra förtroendevalda och en tjänsteman från respektive part (Scen & Film och Svensk Scenkonst). Från och med år 2016 deltar även Akademikerförbunden, representerade genom en tjänsteman från DIK, i Rådet.

I Institutionsteateravtalet för perioden 1 januari 2012 – 31 december 2012 (2012-års kollektivavtal) är Rådets uppdrag definierat som följer,

”Parterna enas om att tillsätta ett råd med uppgift att förebygga och att motverka diskriminering och främja mångfalden i arbetslivet. Rådet ska bygga vidare på och utveckla det samarbete på central och lokal nivå som idag bedrivs, såsom handledning för lokalt arbete med jämställdhet och andra diskrimineringsgrunder. Rådet ska verka för ökad kompetens och medvetenhet på såväl central som lokal nivå samt vara ett stöd för parterna i det fortsatta utvecklingsarbetet.”

Det partsgemensamma arbete som initierades under senhösten 2017 för att motverka sexuella trakasserier skapade ett behov att uppdatera och precisera Rådets uppdrag vilket är att ge stöd och skapa verktyg för att motverka sexuella trakasserier.


Organisationerna har bland annat gemensamt tagit fram en Handledning för Bemötandekod och en Handledning för Intima scener.