Normkreativa arbetsgruppen

Fackförbundet Scen & Film har en Normkreativ arbetsgrupp, NKA, som arbetar med att driva frågor och genomföra aktiviteter för att främja mångfald och jämställdhet inom scen och film.

Syftet är att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Frågor som förbundet bland annat har arbetat med är att ta fram en mångfaldscheck och en jämställdhetscheck, hålla utbildningar och workshops, granska artistkatalogen från ett mångfaldsperspektiv och deltagit i Pridefestivaler.

I den normkreativa arbetsgruppen ingår:

Tove Dahlberg, Henrik Borg Westerberg, Annika Ryberg Whittembury, Isak Nordström, Simon Rodriguez och Sandra Medina.

Kontakta normkreativa arbetsgruppen på mejladress: nka@scenochfilm.se