Din medlemsavgift

Fackförbundet Scen & Film

Medlemsavgiften till förbundet baseras på din årsinkomst. Med årsinkomst menas den sammanlagda bruttoinkomsten från alla inkomstkällor, inklusive näringsverksamhet.

Medlemsavgifterna för år 2024 hittar du nedan.

Årsinkomst Du betalar
Över 280 000 kr 320 kr/mån
210 001 – 280 000 kr 300 kr/mån
150 001 – 210 000 kr 275 kr/mån
Upp till 150 000 kr 220 kr/mån

 

Studerandemedlemmar

För studerandemedlemmar är avgiften 100 kr per halvår.

För medlem som börjar studera på annan utbildning än de medlemsgrundande (heltidsstudier) är avgiften 60 kr/månad.

Observera att reducerad medlemsavgift tidigast kan beviljas den 1:a i den månad som ansökan/ meddelande kommit Scen & Film tillhanda.

Egenföretagare

Egenföretagare som också är ansluten till Scen & Films Servicebolag, har särskilda regler om medlemsavgiften. Medlemsavgiften delas upp i två delar, dels avgiften till Scen & Film som är 165 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 220 kr per månad.

Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill i näringsverksamheten liksom momsen på denna (55 kr). Det innebär att bruttoavgiften per månad är 440 kr, men efter skatt så är nettokostnaden för denna form av medlemskap lägre än för ett traditionellt medlemskap om din näringsverksamhet har en nettointäkt på mer än 300 000 kr om året och denna är momspliktig.

Som egenföretagare kan du förstås också välja att vara ”vanlig” medlem, det vill säga inte ansluta dig till Servicebolaget.

Biografanställda

Du som är biografanställd och har en inkomst upp till 84 000 kr/år kan vara medlem i Scen & Film för 60 kr per månad. För att vi ska kunna bevilja reducerad medlemsavgift så behöver du skicka/mejla in någon form av underlag till oss, till exempel anställningsavtal och lönespecifikationer som styrker att din årsinkomst understiger 84 000 kr per år.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet på heltid kan medlem, efter ansökan, betala en reducerad avgift på 60 kronor per månad.

Fyll i blanketten och skicka till:
Scen & Film
Medlemsservice
Box 12710
112 94 Stockholm

Passivt medlemskap

Passiva medlemmar betalar 60 kr/månad.

Passivt medlemskap beviljas i följande fall:

  • Upphört att utöva yrket
  • Utlandsvistelse minst två månader på grund av arbete i annat land
  • Sjukdom som pågått mer än 3 månader
  • Gått i pension och upphört utöva yrket

Passivt medlemskap innebär att du behåller många medlemsförmåner t. ex. får du tidningen AKT och löpande information från din yrkesavdelning. Du behåller också ditt medlemskort. Medlemskortet hittar du på Mina Sidor.

Om du har tecknat medlemsförsäkringar så kan du ha kvar dessa. Du kan också vara med på Akti Scen & Film till en rabatterad avgift.

Om du är över 65 år tillhör du stiftelsen Höstsol som bland annat ordnar olika sociala sammankomster och delar ut stipendier till behövande medlemmar.

Vi vill uppmärksamma dig om att passivt medlemskap innebär att du inte har tillgång till förhandlingshjälp eller rådgivning och du kan inte inneha förtroendeuppdrag och har inte rösträtt.

Observera att reducerad/ passiv medlemsavgift tidigast kan beviljas den 1:a i den månad som ansökan kommit Scen & Film tillhanda.

Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 60 kronor per månad.