Medverkan i SVT

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Här hittar du en kortversion av avtalen. Det nya kollektivavtalet publiceras inom kort. 

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Kollektivavtalets ersättningsnivåer har räknats upp avseende år 2021. Uppräkningen har gjorts med 2 % av samtliga ersättningsbelopp.

Minimilönerna gäller 1.7.2021 – 30.06.2022

Omfattning

Avtalet gäller för skådespelare, sångare, stuntutövare, dansare, mimare, dockspelare, cirkus- och varietéartister (artister), regissörer, koreografer, scenografer och kostymtecknare, filmfotografer, sufflörer och animatörer.

Lön

Minimilön per dag vid medverkan i inspelning
(inte balett- och musikdramatiska inspelningar)
utges med:
SVT 1.7.2021
Första dagen lägst 5532 kr
Andra dagen lägst 5086 kr
Tredje dagen lägst 3361 kr
Enbart repetitionsarbete lägst 3433 kr

Beloppen ovan gäller som lägsta överdagsgage om inte överenskommelse om högre överdagsgage träffats.

Månadslön kan förekomma om anställningen är längre än 75 kalenderdagar.

Minimilön per månad SVT 1.7.2021
lägst 32 786 kr

Dubbning

Minimigrundgage per timme 386 kr dock lägst 774 kr per inställelse.

Arbetsersättning enligt ovan inkluderar semesterersättning.

Friköpsregler för dubbning

Samtliga TV-rättigheter för tillgängliggörande på begäran 180 procent av arbetsersättningen
Samtliga rättigheter för enskilt nyttjande av dubbar för vilka friköp av TV-rättigheter redan skett 50 procent av arbetsersättningen

För reprissändning av dubbar som producerats enligt villkoren i avtalet för 2009 gäller särskilda regler.

Speakning

Grundersättning SVT 1.7.2021
Per minut med lägst    123 kr
Dock per dag lägst   2265 kr

Om inställelse på begäran av den medverkande inskränker sig till högst tre timmar under en dag kan överenskommelse träffas om reducering av minimigrundgaget per dag med högst 50 procent.

Reprisersättning och licensperioder

För reprisersättning, se filen om ”Återbruksavtal”.

Mot en ersättning får SVT en s k licensperiod.  En licensperiod ger SVT rätt att under 30 dagar fritt sända/återutsända programmet/filmen samt tillgängliggöra den på begäran på SVT:s hemsida under licensperioden.

Ersättning för varje licensperiod är 23 procent av det individuella gaget.

Utbildningsradion har ett eget reprisersättningssystem.

Dansare

Dansare i balett- och musikdramatiska inspelningar har följande minimilön:

Inställelselön SVT 1.7.2021
Inställelse om högst 3 ½ tim    791 kr
Inställelse om högst 5 tim   1125 kr

Därutöver utges minimigrundgage per inspelning med lägst ersättning enligt följande:

Grundgage SVT 1.7.2021
Större huvudroll i inspelning längre än 35 min lägst 37 580 kr
Större huvudroll lägst 31 398 kr
Mindre huvudroll lägst 25 102 kr
Större mellanparti lägst 15 109 kr
Mindre mellanparti lägst 10 142 kr
Liten roll lägst 6459 kr
Kårmedverkan (ej solouppgift) lägst 5531 kr

Vid fastställande av minimigrundgage skall hänsyn tas till rollens svårighetsgrad.

Sångare

Sångare i musikdramatiska inspelningar har följande minimiersättningar:

Inställelseersättning SVT 1.7.2021
Inställelse om högst 3 ½ tim    791 kr
Inställelseersättning per inställelse om högst 5 tim   1125 kr

Därutöver utges minimigrundgage per inspelning enligt följande:

Grundgage SVT 1.7.2021
Huvudroll lägst 43 892 kr
Större mellanparti lägst 28 901 kr
Mindre mellanparti lägst 15 268 kr
Liten roll lägst 8898 kr

Vid fastställande av minimigrundgage skall hänsyn tas till rollens svårighetsgrad.

Inställelse utan medverkan i någon scen samt eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning

SVT 1.7.2021
lägst 2602 kr

Kostymprovning, provmaskering och rollfoto

SVT 1.7.2021
lägst 1270 kr

Vid första medverkan kan, om överenskommelse träffas, minimigaget reduceras med 25 procent. Detta gäller den del av serieersättning som sträcker sig till och med sexavsnitt.

För artist som har examen från auktoriserad högskoleutbildning eller motsvarande sker ingen reduktion vid första medverkan inom respektive utbildningsområde.

Regissörer

Minimigrundgage SVT
1.7.2021 
Produktion av dramakaraktär om lägst 15 minuter Per minut lägst 1959 kr
Program/film över 60 min, fr o m 61 minuten Per minut lägst 499 kr

Reducering av gaget kan göras med högst 25 procent första gången en regissör fullgör uppdrag av ovanstående karaktär.

Reduktion med högst 25 procent kan även göras för regiuppdrag som är av seriekaraktär och omfattar minst 3 delar.

För regiuppdrag om kortare tid än 15 minuter eller regiuppdrag av andra produktioner än drama, opera eller operett kan lägre ersättning utgå.

För regiuppdrag för följetong som omfattar minst 13 delar utges gage per minut lägst 286 kr.

Arbetsersättning (gäller för alla typer av regiuppdrag)

Under den i kontraktet överenskomna förberedelse- och produktionstiden erhåller regissören för sitt arbete med produktionen

Arbetsersättning per månad SVT
1.7.2021
lägst 28 760

Detsamma gäller eventuellt senare överenskommelse om förlängning av produktionstiden.

Vid kombination av flera uppgifter, t ex producent/regissör/skådespelare, ska hänsyn tas till detta vid beräkningen av gagets storlek.

Koreografer

Instudering och iscensättning av fristående balettverk SVT
1.7.2021
om minst 10 minuter lägst 1959 kr/min
Verk över 60 min utges fr o m 61 minuten lägst 499 kr/min
Annat koreografiskt verk eller verk kortare än 10 min. lägst 9790 kr

Arbetsersättning

Under den i kontraktet överenskomna förberedelse- och inspelningstiden erhåller koreografen för sitt arbete med inspelningen

Arbetsersättning SVT
1.7.2021
Per månad lägst 28 537 kr

Framförandeersättning

Fristående balettverk om minst 10 min lägst 1813 kr/min
Fristående balettverk om mindre än 10 min lägst 8766 kr

Reducering av framförandeersättningen kan göras med högst 30 procent första gången en koreografs verk framförs i inspelning för SVT och UR.

Framförandeersättningen utgår vid varje utsändning av verket, dvs respisersättningar och ersättning vid betal-TV-utsändning tillämpas inte.

Scenografer och kostymdesigner

Minimigrundgage  SVT
1.7.2021
Inställelse, förberedelse- och dekorarbete samt grundutnyttjande scenograf lägst 34 117 kr/månad
Inställelse, förberedelse- och dekorarbete samt grundutnyttjande kostymdesigner lägst 30 916 kr/månad
Scenografi och kostym lägst 37 216 kr/månad

Vid medverkan som beräknas överstiga tre månader kan särskild överenskommelse träffas om repris- och supplementsgrundande del av grundgaget. Denna del får inte understiga 75 procent av den sammanlagda ersättningen.

Filmfotografer

Arvode per dag

För ett eller flera uppdrag träffar filmfotograf individuell överenskommelse.
För assistentfotograf lägst 1270 kr/dag.

Kallas filmfotograf, som redan fullgjort uppdrag till avtalad ersättning, samma dag tillbaka för nytt uppdrag utgår reducerat arvode enligt individuell överenskommelse.
För assistentfotograf ska denna vara per dag lägst 359 kr/dag.

Assistentfotograf får utöver dessutom ett tillägg till arvodet per dag på 3,5 procent som kompensation för samma nyttjanderätt för bolaget som gäller för fast anställd personal vid SVT.

A-fotograf omfattas av avtalets regler om nyttjanderätt, dvs repris- och royaltyersättningar.

Övertidsregler för B-foto:

Utöver åtta timmar/dag, räknat från den tid medverkande fotograf kallats att infinna sig, ersätts med 1/5 av lägstersättningen/per dag. Om lön/ersättning utges som månadslön skall omräkningen ske till dagslön genom att dela månadslönebeloppet med 21.

Sufflör

Lön per arbetsdag om högst 8 timmar lägst 1353  kr/dag.
För arbete därutöver samt arbete på sön- och helgdagar per timme dagslön x 1,5 delat med 8. Repris- eller royaltyersättning utgår inte.

SVT:s humorsajt

För användning av klipp och program på SVT:s humorsajt i 6 månader betalar SVT 23% av gaget.

Betalning för filmdagar?
Fråga: Jag gick ut scenskolan för ett år sedan och har blivit erbjuden 2 filmdagar i en ny tv-produktion som SVT producerar. Vad kan jag begära i lön? Går det att förhandla?

Svar: Det finns minimilöner i Scen & Films kollektivavtal för SVT. Minimigrundgaget för skådespelare är för närvarande 5532 kr första dagen, 5086 kr andra dagen och 3361 kr tredje och följande dagar. Kom ihåg att detta är den lägstalön arbetsgivaren får ge dig. Ju mer erfarenhet, relevant utbildning och annat du bidrar med desto högre bör din lön vara. Rollens storlek kan också påverka din lön. Om du är ny i branschen så kanske det här kan vara ett bra tillfälle för dig att öva lite löneförhandling. Fundera över vad du har för erfarenhet sedan tidigare och andra argument för varför du skulle ha en högre lön. Känner du någon mer som ska vara med i samma produktion så fråga vad de får för gage. När du fått ett kontraktsförslag kan det vara en god idé att kontakta jourhavande ombudsman för att gå igenom det med villkoren, så vet du vad du skriver på.

Ersättning för reprisering?
Fråga: Jag gjorde scenografi i en tv-serie i slutet av åttiotalet. Den har gått i repris en gång tidigare. SVT planerar nu att sända den igen – har jag rätt till någon ersättning?

Svar: Ja, du har rätt till ersättning. Den beräknas genom att en %-sats multipliceras med ditt ursprungliga ersättning (som i sin tur justeras utifrån konsumentprisindex). Kontakta jourhavande ombudsman om du vill kontrollera ersättningens storlek.