Skapande skola

Skapande skola är en satsning för mer kultur i grundskolan. Inom Skapande skola kan skolor söka pengar för att engagera konstnärligt yrkesverksamma personer. Det kan handla om att elever får se en scenkonstföreställning, eller att eleverna deltar i ett kulturprojekt.

Sedan 2012 finns det inskrivet i Kulturrådets bidragsvillkor för Skapande skola att ”Arvode till fria kulturaktörer ska regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch”.

Fackförbundet Scen & Film har tagit fram en arvodesrekommendation för konstnärligt arbete inom Skapande skola.

Workshops

Workshop à 60 minuter
högst 12 deltagare lägst 1 300 kronor
högst 22 deltagare lägst 2 100 kronor

Längre uppdrag där utbildning på skolan (dramapedagogiska övningar, gestaltning av egna texter med mera) kan varvas med studiebesök på teater. Antalet timmar ska överenskommas i förtid och även omfatta förberedelsetid och tid för möten.

Timarvode lägst 500 kronor

Ersättningarna avser löntagare. Vid fakturering räknas beloppen upp med 50 %

Ersättning för utlägg

Traktamente vid övernattning
Traktamente enligt  Skatteverkets normer.
Som hel dag räknas om resan påbörjas före 12.00 avresedagen och avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen.
Som halv dag räknas om resan påbörjas senare än kl. 12.00 eller avslutas tidigare än kl. 19.00.
För att traktamentet ska vara skattefritt ska övernattning ha skett.

Logi och resekostnader
Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets normer.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta, till exempel för vidareanvändning av det skyddade materialet.

Moms
Om du fakturerar kan du behöva lägga på moms. Momssatsen inom kultur är antingen 0, 6, 12 eller 25 procent beroende på vad uppdraget avser.
Läs mer om moms i Skatteverkets broschyr “Moms inom kulturområdet” (SKV 562)

Föreställning
Gruppen/kompaniet har sin egen prissättning. Faktorer som påverkar prissättningen är:

– Avtalsenliga löner och anställningskontrakt.
Avtal Fria professionella teatrar

Avtal Fria dansgrupper/koreografer

– Produktionskostnader. Lokalhyror, tillverkning, teknik, marknadsföring etc.
– Turnékostnader. Resor, transporter, hotell, traktamente, resetillägg etc.
– Budgetkalkyl. Räkna ut hur många föreställningar ni måste genomföra och till vilket pris för att täcka era kostnader.
– Marknadsanalys. Efterfrågan och gruppens ställning i branschen påverkar också prissättningen.

För rådgivning kontakta Scen & Films Medlemsrådgivning 08-441 13 00, medlemsradgivning@scenochfilm.se
Du kan också kontakta Teatercentrum eller Danscentrum för rådgivning.

Se också rekommendationen för Skapande skola från KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd).