Jämställdhet och diskrimineringsfrågor

Ingen medlem ska bli diskriminerad. Alla människors lika värde ska vara en självklarhet.

I yrkeslivet är det enbart vad vi presterar i vårt jobb, som yrkesmänniskor, som ska vara viktigt. Vilket kön jag har eller vilket land jag kommer ifrån ska inte ha någon betydelse när det gäller t.ex. vilket jobb jag blir erbjuden, vilken lön jag har, vilken chans jag har att kompetensutveckla mig och hur jag behandlas på arbetsplatsen av arbetskamrater och chefer.

Det är enligt lag arbetsgivarens ansvar att ingen anställd eller arbetssökande utsätts för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller deltids/visstidsanställning. Arbetsgivaren får inte heller missgynna på grund av föräldraledighet. Likaså är det arbetsgivarens ansvar att arbeta aktivt för att jämställdhet ska uppnås.

Men förbundet har ett pådrivande och moraliskt ansvar för de här frågorna, eftersom det i slutänden är våra medlemmar som drabbas av diskriminering. Vi ska också enligt lag på varje arbetsplats samverka med arbetsgivaren så att han/hon tar sitt ansvar enligt lag och arbetar förebyggande.

Fackförbundet Scen & Film arbetar aktivt med frågorna, dels genom den Normkreativa arbetsgruppen, dels genom det partsgemensamma rådet för jämställdhet och likabehandling.