Kultur- och mediepolitiken

Mål: Ökade anslag till kultur från staten, kommunernas och landstingens sida.

Om vi ska ha ett kulturutbud av hög kvalitet, med stor bredd som når många människor så krävs det ekonomiska resurser. Scen- och medieområdet är starkt beroende av offentlig finansiering och dessutom extremt personalintensivt. Det betyder att kulturpolitiken också är grunden för löner och andra villkor.

De senaste åren har de som arbetar inom scen och media skapat ett allt större utbud av kultur i form av bland annat fler teaterföreställningar och filmproduktioner. Pengatilldelningen till kultur har inte ökat i motsvarande takt. Fackförbundet Scen & Film kan inte acceptera att det finns en växande klyfta mellan den kultur som politikerna vill ha och det man är beredd att betala för.

Den övergripande frågan för Fackförbundet Scen & Film är att arbeta för att öka den offentliga finansieringen och för att nya kulturpolitiska ambitioner också åtföljs av nya resurser. I detta ingår att alla kulturpolitiska anslag måste ha en pris- och löneuppräkning som avspeglar den faktiska kostnadsutvecklingen. Särskilt angeläget är att öka resurserna till det fria kulturlivet.

Scen & Film anser att det är särskilt angeläget att barn och ungdomar får tillgång till scenkonst. Vi menar att alla förskole- och skolbarn bör få se minst två scenkonst föreställningar per år (teater, dans och annan scenkonst). När det gäller scenkonst för barn- och ungdomar är det också viktigt att infrastrukturen – d.v.s. den organisation på läns- och kommunnivå som möjliggör mötet mellan barn och föreställning – fungerar.

Teater-, musik- och dansallianserna är framgångsrika exempel på nya vägar för att skapa trygghet och kontinuitet på arbetsmarknaden för våra medlemmar.

Till höger hittar du en del av det scen- och filmpolitiska material som Scen & Film medverkat till.