Fördelningsprinciper

Nedan följer Scen & Films allmänna principer för hantering av kollektiva upphovsrättsmedel enligt lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Individuell ersättning från privatkopiering, vidaresändning eller avtalslicenser betalas ut av Upphovsrätt Scen & Film eller extern förvaltningsorganisation i vilken Scen & Film är medlem (Copyswede eller SAMI). Fördelningen ska i första hand ske individuellt till de rättighetshavare vars verk används. Ersättningen ska betalas ut så snart det är möjligt men, om det inte finns godtagbara skäl för annat, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.

Medel som inte kan fördelas på grund av att rättighetshavaren är okänd eller inte går att hitta får användas för sociala eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte under förutsättning att användningen är till nytta för rättighetshavarna. Det kan till exempel vara användning i form av stipendier, politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, eller utbildning och information.

Scen & Film och/eller Upphovsrätt Scen & Film får göra avdrag för faktiska kostnader för förvaltningen av rättighetsintäkterna. Det kan till exempel vara kostnader för att förvalta och licensiera rättigheter samt inkassera och fördela ersättningar, kanslikostnader, kostnader för förhandlingsarbete, eller kostnader för stipendiehantering.

Andra avdrag får endast göras om det inte bedöms vara praktiskt möjligt och/eller ekonomiskt försvarbart att fördela rättighetsintäkterna individuellt och under förutsättning att de är till nytta för rättighetshavarna.

De avdrag som görs från rättighetsintäkterna ska bestämmas på sakliga grunder och vara befogade i förhållande till de tjänster som Scen & Film och/eller Upphovsrätt Scen & Film tillhandahåller rättighetshavarna. Om avdrag görs för att bekosta tjänster som tillhandahålls för sociala eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte, ska tjänsterna tillhandahållas rättighetshavarna på rättvisa villkor.

I de fall Scen & Film och/eller Upphovsrätt Scen & Film investerar rättighetsintäkter, eller inkomster från investeringar av sådana intäkter, ska medlen placeras med omsorg på ett sätt som gynnar rättighetshavarnas intressen.