Medverkan i UR Radio

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Det här är en kortversion av avtalet för medverkan i UR – radio. Avtalet i sin helhet finns här intill.

Siffrorna i kortversionen kommer inom kort att uppdateras med uppräknade nivåer. 

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta Medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Omfattning
Avtalet gäller medverkan av konstnärlig art som skådespelare och sångare (artister) i gestaltande program eller framförande av sångtexter samt regissörer.

Ersättningen delas upp i arbetsersättning (I) respektive sändningsersättning(II).

I

Artister
Arbetsersättning
För instudering, inställelse i studio eller på scen:

I

1:a engagemang i radio 1.1.2021
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1 089 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 148 kr

 

II

1:a året efter första engagemang 1.1.2021
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1 567 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 206 kr

 

III

5:e året från första engagemang 1.1.2021
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 2 032 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 245 kr

 

IV

10:e året från första engagemang 1.1.2021
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 2 780 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 289 kr

Grundersättning utgår endast första inställelsedagen. Vid varje ny dags inställelse utgår timersättning för minst tre timmar. Om första inställelsen på den engagerades begäran är kortare än 3 timmar proportioneras grundersättningen enligt överenskommelse.

För uppläsning av serie i fler än sex delar höjs arbetsersättningen med 25 procent.

Vid medverkan som är längre än 75 dagar utgår ersättning enligt särskild överenskommelse mellan Teaterförbundet och UR.

Sångmedverkan

Medverkan i kvalificerad kammarmusik ersätts för instudering
och inställelse med:
1.4.2021
upp till 20 min. sändningstid lägst 4 709 kr
upp till 30 min. sändningstid lägst 6 434 kr
upp till 40 min. sändningstid lägst 7 062 kr
därefter för påbörjad 10-minutersperiod 500 kr

Medverkan i övriga produktioner ersätts som i Gestaltande produktion (se ovan).

Sånggrupp med fler än sex medverkande omfattas inte av avtalet. (Se avtal mellan UR och SMF). För sånggrupp med mellan fyra och sex medverkande reduceras ersättningarna med 25 procent.

Egenrepeterat material
Särskild hänsyn ska tas vid bestämmande av den individuella ersättningen till artister med egenrepeterat material.

Regissörer

Arbetstidsersättning

Den kontrakterade inspelnings- och efterarbetsperioden ersätts
per vecka med:
1.4.2021
1:a – 3:e uppsättningen lägst 5 771 kr
4:e – 10:e uppsättningen lägst 7 344 kr
11:e uppsättningen och framåt lägst 9 162 kr

Ovanstående belopp täcker även förberedelseperioden (som normalt uppgår till 25 procent av den överenskomna perioden för inspelnings- och efterarbete).

För engagemang om högst fyra arbetsdagar utgår ersättning per arbetsdag med veckolönen delad med 4.

Semesterersättning
Semesterersättning utgår med 12 procent på överenskommen arbetsersättning.

II

Sändningsersättning:

Beräknas på arbetsersättningen (se ovan) och utgår enligt följande:

Antal sändningar 3 inom 6 månader 3 inom 2 år (*)
a) Nationella kanaler 50% 70%
b) Regionala kanaler
1 kanal 7,5% 10%
2-5 kanaler 15% 20%
6-10 kanaler 30% 40%
11 kanaler eller fler 50% 70%

(*) Sångframförande i kvalificerad kammarmusik.

För DAB och webb-sändningar finns särskilda regler.

Nattrepriser: För sändningar kl 24.00 – 06.00 betalas ingen sändningsersättning.

Tillgängliggörande av för allmänheten i elektroniska nätverk (Internet) av produktion som sänts 3 procent, dock lägst 671 kr (per sexmånadersperiod efter sändning). För serier gäller denna rätt för UR på så sätt att det första avsnittet av er serie kan tillgängliggöras tom sex månader efter sändning av det sista avsnittet i serien.