Medverkan i UR TV

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Detta är en kortversion av avtalen. Avtalet i sin helhet kan laddas ner här intill.

Siffrorna i kortversionen kommer inom kort att uppdateras med uppräknade nivåer.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Minimilönerna gäller 1.1 2021-31.3 2023.

Omfattning

Avtalet gäller för skådespelare, sångare, stuntmän, dansare, mimare, dockspelare, cirkus- och varietéartister (artister), regissörer, koreografer, scenografer och kostymtecknare, filmfotografer, sufflörer och animatörer.

Lön

Minimillön per dag vid medverkan i inspelning
(inte balett- och musikdramatiska inspelningar)
utges med:
1.4.2022
Första dagen lägst 5 641 kr
Andra dagen lägst 5 186 kr
Tredje och följande dagar lägst 3 429 kr

Beloppen ovan gäller som lägsta överdagsgage om inte överenskommelse om högre överdagsgage träffats.

Månadslön kan förekomma om anställningen är längre än 75 kalenderdagar.

Minimilön per månad 1.4.2022
lägst 33 444 kr

Dubbning

Minimigrundgage per timme 393 kr dock lägst 789 kr per inställelse.

Friköpsregler för dubbning

Samtliga TV-rättigheter för tillgängliggörande på begäran 180 procent av arbetsersättningen
Samtliga rättigheter för enskilt nyttjande av dubbar för vilka friköp av TV-rättigheter redan skett 50 procent av arbetsersättningen

För reprissändning av dubbar som producerats enligt villkoren i avtalet för 2009 gäller särskilda regler.

Speakning

Grundersättning UR
1.4.2022
Per minut med lägst 127 kr
Dock per dag lägst 2 313 kr

Om inställelse på begäran av den medverkande inskränker sig till högst tre timmar under en dag kan överenskommelse träffas om reducering av minimigrundgaget per dag med högst 50 procent.

Reprisersättning och licensperioder

För reprisersättning, se filen om ”Återbruksavtal”.

Mot en ersättning får SVT en s.k. licensperiod.  En licensperiod ger SVT rätt att under 30 dagar fritt sända/återutsända programmet/filmen samt tillgängliggöra den på begäran på SVT:s hemsida under licensperioden.

Ersättning för varje licensperiod är 23 procent av det individuella gaget.

Utbildningsradion har ett eget reprisersättningssystem.

Dansare

Dansare i balett- och musikdramatiska inspelningar har följande minimilön:

Inställelselön 1.4.2022
Inställelse om högst 3 ½ tim 808 kr
Inställelse om högst 5 tim 1 148 kr

Därutöver utges minimigrundgage per inspelning med lägst ersättning enligt följande:

Grundgage 1.4.2022
Större huvudroll i inspelning längre än 35 min lägst 38 332 kr
Större huvudroll lägst 32 026 kr
Mindre huvudroll lägst 25 606 kr
Större mellanparti lägst 15 410 kr
Mindre mellanparti lägst 10 345 kr
Liten roll lägst 6 691 kr
Kårmedverkan (ej solouppgift) lägst 5 641 kr

Vid fastställande av minimigrundgage skall hänsyn tas till rollens svårighetsgrad.

Sångare

Sångare i musikdramatiska inspelningar har följande minimiersättningar:

Inställelseersättning 1.4.2022
Inställelse om högst 3 ½ tim 808 kr
Inställelseersättning per inställelse om högst 5 tim 1 148 kr

Därutöver utges minimigrundgage per inspelning enligt följande:

Grundgage 1.4.2022
Huvudroll lägst 44 771 kr
Större mellanparti lägst 29 479 kr
Mindre mellanparti lägst 15 575 kr
Liten roll lägst 9 077 kr

Vid fastställande av minimigrundgage skall hänsyn tas till rollens svårighetsgrad.

Inställelse utan medverkan i någon scen samt eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning

1.4.2022
lägst 2 540 kr

Kostymprovning, provmaskering och rollfoto

1.4.2022
lägst 1 296 kr

Vid första medverkan kan, om överenskommelse träffas, minimigaget reduceras med 25 procent. Detta gäller den del av serieersättning som sträcker sig till och med sexavsnitt.

För artist som har examen från auktoriserad högskoleutbildning eller motsvarande sker ingen reduktion vid första medverkan inom respektive utbildningsområde.

Regissörer

Minimigrundgage 1.4.2022
Produktion av dramakaraktär om lägst 15 minuter Per minut lägst 1 998 kr
Program/film över 60 min, fr o m 61 minuten Per minut lägst 509 kr

Reducering av gaget kan göras med högst 25 procent första gången en regissör fullgör uppdrag av ovanstående karaktär.

Reduktion med högst 25 procent kan även göras för regiuppdrag som är av seriekaraktär och omfattar minst 3 delar.

För regiuppdrag om kortare tid än 15 minuter eller regiuppdrag av andra produktioner än drama, opera eller operett kan lägre ersättning utgå.

För regiuppdrag för följetong som omfattar minst 13 delar utges gage per minut lägst 297 kr.

Arbetsersättning (gäller för alla typer av regiuppdrag)

Under den i kontraktet överenskomna förberedelse- och produktionstiden erhåller regissören för sitt arbete med produktionen

Arbetsersättning per månad  1.4.2022
lägst 29 335 kr

Detsamma gäller eventuellt senare överenskommelse om förlängning av produktionstiden.

Vid kombination av flera uppgifter, t ex producent/regissör/skådespelare, ska hänsyn tas till detta vid beräkningen av gagets storlek.

Koreografer

Instudering och iscensättning av fristående balettverk 1.4.2022
om minst 10 minuter lägst 1 998 kr
Verk över 60 min utges fr o m 61 minuten lägst 509 kr
Annat koreografiskt verk eller verk kortare än 10 min. lägst 9 985 kr

Arbetsersättning

Under den i kontraktet överenskomna förberedelse- och inspelningstiden erhåller koreografen för sitt arbete med inspelningen

Arbetsersättning 1.4.2022
Per månad lägst 29 107 kr

Framförandeersättning

Fristående balettverk om minst 10 min lägst 1 848 kr/min
Fristående balettverk om mindre än 10 min lägst 8 942 kr

Reducering av framförandeersättningen kan göras med högst 25 procent första gången en koreografs verk framförs i inspelning för UR.

Framförandeersättningen utgår vid varje utsändning av verket, dvs respiserersättningar och ersättning vid betal-TV-utsändning tillämpas inte.

Scenografer och kostymdesigner

Minimigrundgage 1.4.2022
Inställelse, förberedelse- och dekorarbete samt grundutnyttjande scenograf lägst 34 800 kr
Inställelse, förberedelse- och dekorarbete samt grundutnyttjande kostymdesigner lägst 31 534 kr
Scenografi och kostym lägst 37 961 kr

Vid medverkan som beräknas överstiga tre månader kan särskild överenskommelse träffas om respris- och supplementsgrundande del av grundgaget. Denna del får inte understiga 75 procent av den sammanlagda ersättningen.

Filmfotografer

Arvode per dag

För ett eller flera uppdrag träffar filmfotograf individuell överenskommelse.
För assistentfotograf lägst 1 296 kr/dag.

Kallas filmfotograf, som redan fullgjort uppdrag till avtalad ersättning, samma dag tillbaka för nytt uppdrag utgår reducerat arvode enligt individuell överenskommelse.
För assistentfotograf ska denna vara per dag lägst 367 kr/dag.

Assistentfotograf får utöver dessutom ett tillägg till arvodet per dag på 3,5 procent som kompensation för samma nyttjanderätt för bolaget som gäller för fast anställd personal vid UR.

A-fotograf omfattas av avtalets regler om nyttjanderätt, dvs repris- och royaltyersättningar.

Övertidsregler för B-foto:

Utöver åtta timmar/dag, räknat från den tid medverkande fotograf kallats att infinna sig, ersätts med 1/5 av lägstersättningen/per dag. Om lön/ersättning utges som månadslön skall omräkningen ske till dagslön genom att dela månadslönebeloppet med 21.

Sufflör

Lön per arbetsdag om högst 8 timmar lägst 1 379 kr/dag.
För arbete därutöver samt arbete på sön- och helgdagar per timme dagslön x 1,5 delat med 8. Repris- eller royaltyersättning utgår inte.