A-kassan måste reformeras

I mitten av januari deltog Mika Romanus i en delegation från Klys i ett möte på Arbetsmarknadsdepartementet, med statssekreterare Rasmus Cruce Nayé och Åsa Odin Ekman, politisk sakkunnig.

Under samtalet diskuterade hur de a-kasselättnader som genomförts under coronapandemin har fungerat och vilka behov som finns framöver. Tyvärr har inte de lättnader som genomförts givit det resultat som förväntats och behövs, och Teaterförbundet kunde genom flera konkreta exempel från medlemmar och förtroendevalda peka på brister i systemen och behovet av förändringar.

– – Vi redogjorde bland annat för vilka svårigheter som finns för dem med enskilda firmor att nyttja möjligheten att lägga företag vilande för att kunna få a-kassa. Det är också svårt för många att ta del av omsättningsstödet på ett effektivt sätt, säger Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film.

Arbetsmarknadsdepartementet tog till sig informationen men aviserade inte några förändringar eller ytterligare a-kasselättnader. Däremot visades stort intresse för att fortsätta och fördjupa dialogen kring a-kassan under beredningen av A-kasseutredningen som just nu pågår.

Under våren kommer ytterligare möten att äga rum där möjlighet ges att diskutera remissyttrande och synpunkter från Teaterförbundet och Klys.