Arbetsmiljöverket inspekterar teater, kultur och filmbranschen

Under 2019 genomför Arbetsmiljöverket omkring 100 inspektioner runt om i landet med fokus på kränkande särbehandling inom branscherna teater, kultur och film.

Inspektionerna är en del av en nationell tillsynsinsats som pågår under 2018-2020 för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Olika branscher inspekteras utifrån särskilda fokusområden. Ohälsa på grund av arbets-belastning, arbetstider, kränkande särbehandling eller hot och våld är inte acceptabelt och arbetsgivare har ansvar att följa de regler som gäller för att förebygga att ohälsa uppstår.

Totalt omfattar den nationella inspektionsinsatsen 2 000 inspektioner under 2019. Urvalet av de branscher som inspekteras bygger på statistik, omvärlds-analyser och inspektörers tidigare erfarenheter från andra tillsynsinsatser.

– Ingen ska bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt jobb. Arbetsmiljöverkets regler mot kränkande särbehandling på jobbet är ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare att skapa en bra arbetsmiljö, säger projektledare Eva Karsten, Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren ska enligt reglerna vidta förebyggande åtgärder så att kränkande särbehandling inte uppstår och klargöra för alla på arbetsplatsen att det inte accepteras. Vidare ska arbetsgivare ha rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras om det uppstår och alla i en arbetsledande funktion ska ha kunskaper i hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Medarbetare har att följa det som gäller på arbetsplatsen och det är viktigt att tillbud rapporteras så att arbetsgivare har möjlighet att agera innan ohälsa uppstår.

– Arbetsmiljöverkets inspektioner görs på en organisatorisk nivå vilket innebär att vi inte går in i individärenden. Förväntningarna kan förståeligt nog vara att Arbetsmiljöverket ska hjälpa utsatta individer att få upprättelse, men arbetsmiljölagen och dess regler är i första hand framåtsyftande och handlar om att arbetsgivaren ska förebygga att ohälsa uppstår. Är man utsatt för kränkande särbehandling kan man vända sig till sina chefer och sin fackförening, säger Eva Karsten.

Om er arbetsplats kommer att inspekteras skickar Arbetsmiljöverket först en föranmälan om tid och plats för inspektionen. Representanter för arbetstagare bör vara med vid inspektionen antingen genom ett lokalt eller regionalt skyddsombud eller med annan representant för arbetstagarna.

(Text från Arbetsmiljöverket)

Mer information och vägledning finns på följande hemsidor.