Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19

Vi fackförbund, som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder nära en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19, skriver ordförandena för OFR, Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riksförbund, Vision, Ledarna, Teaterförbundet för scen och film, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Lärarförbundet.

En stor andel av alla medarbetare som är anställda i kommuner, regioner och i välfärdsföretag i samma sektor gör sedan lång tid tillbaka en i dubbel bemärkelse livsnödvändig insats för samhället: de både räddar liv och skyddar samhället från ytterligare spridning av coronasmittan. Betydelsen av arbetsinsatserna från medarbetarna i det allmännas tjänst kan knappast överskattas.
Men om de själva smittas riskerar de att tappa inkomst, eftersom arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret. En sjuksköterska som är sjukskriven sex månader kan förlora 35 000 kronor före skatt, en läkare motsvarande 92 000 kronor.

Covid-19 är här för att stanna en längre tid. Följdverkningarna är värre än vad vi såg i våras. De långvariga sjukdomsperioderna ger behov av långvarig rehabilitering. Vi måste räkna med att de medarbetare i sektorn som smittas kommer att vara sjuka, med svårare symtom, under längre tid än vad vi tidigare trott.

Vi kan konstatera att det hittills i pandemin kommit in mer än 2 500 ansökningar från medarbetare i sektorn om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Dessa ansökningar är sannolikt bara början och visar hur allvarlig situationen är ute på arbetsplatserna. Det har i många fall saknats erforderlig skyddsutrustning och nödvändiga rutiner för att skydda medarbetarna mot viruset.

Vi vill se:
• En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.
• Ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.
• Att ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

En tidsbegränsad avvikelse från regleringen i arbetsskadeförsäkringen innebär ingen kostnad för arbetsgivarna ur den egna driftsbudgeten. AFA Försäkring, som förvaltar medlen i försäkringen, är överkonsoliderade och har inte behövt höja premier från arbetsgivarna sedan 2004.

I det mycket allvarliga läge som nu råder förutsätter vi att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu delar vår syn på vad som behöver göras. Ingen ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att inte vara försäkrad.

Skribenter:
Lars Fresker
ordförande Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)

Heike Erkers
ordförande Akademikerförbundet SSR

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas riksförbund

Veronica Magnusson
ordförande Vision

Andreas Miller
ordförande Ledarna

Simon Norrthon
ordförande Teaterförbundet för scen och film

Sineva Ribeiro
ordförande Vårdförbundet

Sofia Rydgren Stale
ordförande Sveriges läkarförbund

Johanna Jaara Åstrand
ordförande Lärarförbundet

Publicerad i Dagens Samhälle 21 januari 2021.