Den fria scenkonsten är hotad!

Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum driver ett upprop för den fria scenkonsten. Organisationerna lyfter gemensamt fem punkter som måste förbättras för den fria scenkonsten.

Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. För att det ska vara möjligt krävs resurser och långsiktig planering. Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Den samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet och samhället i stort.

Denna positiva kraft står i kontrast till dess villkor. Läget är ansträngt och en bidragande orsak är att det offentliga stödet inte ligger i nivå med verksamheternas faktiska behov.
Det upprop för den fria scenkonsten som Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film presenterade våren 2014 väckte ett starkt gehör inom branschen. Det fördes många och viktiga diskussioner vid möten runt om i landet.

Arbetet får inte stanna upp. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi har som underlag lyft fram fem punkter:

1. Fördubbla anslagen
2. Värna den konstnärliga friheten
3. Scenkonst till alla barn och unga
4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
5. Förbättra yrkesvillkoren

Läs mer om punkterna i det bifogade uppropet.

Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Det är hög tid att gå från ord till handling!

Maria Rydén, ordförande Danscentrum
Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film