Det blir en het filmhöst!

DET KOMMER ATT BLI EN HET FILMHÖST, lita på det! Det märktes redan efter det att kulturministern i maj meddelade att det otidsenliga filmavtalet ska upphöra och en ny filmpolitik byggas upp. Teaterförbundet för scen och film välkomnade beskedet, men det gör långt ifrån alla parter.
Under politikerveckan i Almedalen höjdes flera röster till försvar för den nuvarande avtalsmodellen och man menar att förslag om momshöjning blir till en biografdöd på mindre orter.
Remisstiden för det förslag som utarbetats inom kulturdepartementet avslutades i början av augusti och i december ska enligt planerna riksdagen presenteras ett förslag att ta ställning till.
I remissvaren kan man läsa både ett stort stöd för en helstatlig filmpolitik och ett brett motstånd mot den höjda biografmomsen som är tänkt att ligga till grund för finansieringen av den framtida filmpolitiken. Tillsammans med Sveriges Filmregissörer inom Teaterförbundet har vi i våra remissvar pekat på en väg ut ur detta dilemma genom ett förslag till en alternativ finansiering.
Denna innebär att den nuvarande avgiften som endast biografer betalar ersätts med en lagstadgad teknikneutral avgift som bygger på att alla som tjänar pengar på film bidrar till att finansiera det framtida filmstödet. Sveriges Filmregissörer utvecklar i sitt remissvar hur detta konkret kan konstrueras med utgångspunkt från den framgångsrika polska filmlagen.
Men lika viktigt som att finna en långsiktig hållbar finansiering, är att diskutera filmpolitikens innehåll. Hur skapar vi konstnärligt högstående filmer, kort – lång och dokumentär? Och förutsättningar för film för barn – och unga? Vi värnar också kontinuiteten för alla filmarbetare, med bra villkor, arbetsmiljö och löner.
Regeringens förslag om filmpolitiken dröjer till december men redan i slutet av september kommer budgetproposition med den statliga kulturbudgeten för nästa år. Förhoppningsvis kommer där positiva besked när det gäller pengarna både för våra institutioner och för den fria scenkonsten.
Under våren lyckades vi teckna ett nytt pensionsavtal för institutionerna som framför allt innebär förändringar för de konstnärligt verksamma. Du kan läsa mer om vad det innebär i den folder som följer med detta nummer av scen & film.
I förutsättningarna för avtalet ingick att regeringen öronmärkte de pengar som frigjordes genom förändrade pensionsregler för så kallade kvalitetsstärkande insatser. Dessa uppgår inledningsvis till 60 miljoner kronor per år för att senare öka till 120 miljoner och ska användas för bland annat kompetensutveckling. Det är nu viktigt att regeringen lever upp till dessa utfästelser och att pengarna inte blir en allmän kompensation för den urholkning som skett av de statliga anslagen för scenkonsten.
Också när det gäller den fria scenkonsten finns stora och berättigade förväntningar. Det upprop som Teaterförbundet tillsammans med Danscentrum och Teatercentrum formulerade före valet fick ett mycket positivt gensvar men de konkreta förslagen återstår att förverkliga. Här finns ett angeläget arbete att fortsätta.
Dessa och många andra för scen- och filmområdet aktuella frågor var på dagordningen vid förbundsstyrelsens årliga seminarium i slutet av augusti. I diskussionen kring filmpolitik påmindes om Harry Schein och att han på 1970-talet klagade över att Teaterförbundet hade för stort inflytande över filmpolitiken. Och så ska det vara.
Teaterförbundet ska finnas överallt där villkoren för våra medlemmar bestäms.

ANNA CARLSON
Ordförande