Det har varit oerhört roligt att leda Teaterförbundets arbete!

TEATERFÖRBUNDET FÖR SCEN OCH FILMS riksstämma 2018 är över. En ny ordförande och en ny styrelse är vald. Ett hundratal ombud för alla olika avdelningar inom förbundet har under tre dagar diskuterat och beslutat om de kommande fyra årens verksamhet. Stort tack till alla som deltar så aktivt i det fackliga arbetet för bättre villkor för alla våra yrkesverksamma!

Teaterförbundet skiljer sig lite från de nordiska och internationella organisationerna på området genom att vi organiserar alla som är professionellt verksamma inom scen- och filmområdet, förutom manusförfattarna som tillhör Dramatikerförbundet. I andra länder är man oftast uppdelad i olika yrkesförbund för skådespelare, dansare, filmarbetare, tekniker etcetera. Vi har också en relativt sett hög organisationsgrad, vilket naturligtvis är av stort värde. Vår modell innebär att vi är många fler inom samma förbund och därmed starkare. Det är mycket sällan det uppstått konflikter mellan våra olika yrkesgrupper, tvärtom har stödet till varandra varit märkbart.

Det har varit oerhört roligt att leda förbundets arbete. Uppgifterna och utmaningarna har varit många och vitt skilda, som det blir när vi företräder ett hundratal olika yrkestitlar och många anställningsformer. En förutsättning för ordförande och styrelse är att vi har ett starkt kansli och en stark kansliledning. Det har vi.

VÅR BREDD ÄR OCKSÅ anledningen till att vi behöver en stor och kompetent förhandlingsavdelning. Medlemsrådgivningen måste kunna svara på frågor av de mest varierande innehåll. Verksamhetens (förbundets) bredd kräver också ett ständigt arbete med organisationsfrågor, rekrytering och utbildningar för förtroendevalda.

Arbetsmiljöfrågorna drivs också av våra regionala skyddsombud med besök på våra arbetsplatser inom scen och film.
Personalen på medlemsregistret och den ekonomiska avdelningen hanterar många av våra medlemmars frågor. Vad vi gör och varför måste hela tiden kommuniceras till medlemmar och allmänhet.

Jag är glad och stolt över att vi har ett helägt Rättighetsbolag som hanterar de oerhört viktiga frågorna om upphovsrätt för utövare och upphovspersoner. Många internationella fackförbund har bildat rättighetsorganisationer som de sedan ”släppt” och inte längre kan påverka. I den digitalisering som nu präglar vår värld blir upphovsrätten lätt hotad, vi måste slåss för våra medlemmars rättigheter.

Inom Teaterförbundet för scen och film hanteras också flera humanitära fonder och stiftelser som till exempel Höstsol och Djurgårdsmässan. Verksamheter vars uppgift är att ge stöd åt äldre medlemmar men också medlemmar som hamnat i (oväntade) svårigheter och behöver hjälp. Vi besöker de flesta utbildningar inom området för att unga blivande yrkesverksamma ska få information om vad ett fackförbund gör och ger: att du inte står ensam, att du har en organisation som driver ett scen-och filmpolitiskt arbete och inte minst förhandlar kollektivavtal för alla våra arbetsplatser. Grunden för ett gott arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Teaterförbundet har en viktig plats i nordiska och internationella fackorgan och vi driver också internationella projekt med ekonomiskt bistånd från Sida. Kulturskaparnas organisation Klys och centralorganisationen TCO, som vi tillhör, gör också att vi kan lyfta genomgripande stora frågor om bland annat trygghets- och socialförsäkringsfrågor.

Som ni märker blir listan lång när jag ska berätta inom vilka områden Teaterförbundet verkar, frågor som jag haft glädjen och möjligheten att få arbeta med i närmare 25 år som ordförande och vice ordförande.

Förändring kräver att man lämnar sin plats till andra – det gör jag nu och önskar stort LYCKA TILL!

ANNA CARLSON
F.D. ORDFÖRANDE