En kraftfull återstart av kulturområdet är nödvändig!

I helgen höll Fackförbundet Scen & Film riksstämma på Vår Gård i Saltsjöbaden. En ny förbundsstyrelse valdes och riksstämman antog ett uttalande om vad som behövs för att säkra en återstart av scenkonsten och filmområdet efter pandemin.

Uttalande från Fackförbundet Scen & Films riksstämma 5 juni 2022

 

Sverige har ett starkt och omtalat konst- och kulturliv med professionellt yrkesverksamma som bidrar med viktiga berättelser och starka upplevelser. Föreställningar och filmer från Sverige gör avtryck, efterfrågas och prisas världen över. Coronapandemin har tydligt visat på konstens och kulturens betydelse för både individ och samhälle och kulturen är ett fundament för demokratin.

Trots detta är många professionellt yrkesverksamma inom scen- och filmområdet hårt trängda. Institutioner och fria grupper är underfinansierade och det sker en ständig urholkning av anslagen som i stora delar inte räknas upp. Pandemin har synliggjort bristerna i trygghetssystemen och de osäkra villkor som präglar kulturområdet. Ojämna inkomster, otrygga anställningsförhållanden och dåliga arbetsvillkor gör det svårt för professionellt verksamma inom scen- och filmområdet att vara föräldrar, få bostadslån eller vara sjuka.

Nu är det skarpt läge och dags för förändring! Det behövs en kraftfull och långsiktig återstart för kulturlivet som på allvar skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv inom scen- och filmområdet genom en förstärkning av den offentliga finansieringen.  Det är dags att göra de förändringar som krävs för att skapa trygghetssystem som är tillgängliga även för våra yrkesgrupper. Kollektivavtal ska vara norm även på vår del av arbetsmarknaden, och en självklarhet för de arbetsgivare som beviljas statsbidrag.

Vi efterlyser en framåtsyftande scen- och filmpolitik som samverkar med närliggande politikområden och ger den professionella scenkonsten och filmen ett rejält lyft!

  • Skapa goda förutsättningar för kulturlivets återstart.
  • Ge scenkonstinstitutionerna en förstärkt och stabil finansiering.
  • Stärk den fria scenkonsten genom högre anslag och bättre arrangörsstrukturer.
  • Låt filmområdet få de resurser som krävs för att stärka svensk film- och dramaproduktion.
  • Låt alla offentliga anslag till kulturområdet omfattas av pris- och löneomräkningen.
  • Stå upp för upphovsrätten och säkra att intäkterna når upphovspersonerna.
  • Förändra trygghetssystemen så de fungerar för yrkesverksamma inom scen- och filmområdet.