Europafacken höll kongress i Wien

I maj deltog Teaterförbundet för scen och films ordförande Simon Norrthon i TCO:s delegation på Europafackens kongress som samlades i Österrikes huvudstad Wien.

Simon Norrthon talar på Europafackens kongress

Under dagarna möttes 700 fackliga ledare från hela Europa och talade om utmaningar och framgångar. Deltagarna beslutade också om handlingsprogrammet för de kommande fyra åren. Under kapitlet om högre löner, starkare kollektivavtal och lika rättigheter talade Simon Norrthon om Teaterförbundets arbete för jämställdhet och likabehandling, och lyfte bland annat det arbete som görs för att motverka sexuella trakasserier på våra medlemmars arbetsplatser.

Här kan du läsa Simon Norrthons tal:

Herr Ordförande, kära kollegor,

Hösten 2017 hade vi i Sverige över 60 metoo-upprop från olika yrken och branscher. Det var historiskt viktiga initiativ som gav oss en chans att på allvar komma åt missförhållanden och strukturella orättvisor som institutionaliserats och som måste vädras ut.

Ingen ska vara rädd på jobbet. Alla – oavsett kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, klass, funktionsvariation eller ålder – ska ha samma rätt att skapa, arbeta och påverka utan att förminskas eller trakasseras av sina arbetskamrater eller chefer. Det yttersta ansvaret ligger på arbetsgivarna men tillsammans kan vi verka för en arbetsmiljö där det inte händer.

Efter metoo har vi också tittat på våra egna förbund – hur arbetar vi med dessa frågor internt, både för anställda och förtroendevalda? Är vi inkluderande och transparenta? Lever vi som vi lär när det kommer till representation, mångfald och jämställdhet mellan könen?
Som fackförbund måste vi föregå med gott exempel. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra varje beredning och varje beslut, vi måste sträva efter en jämn könsfördelning i alla beslutande grupper, styrelser och kommittéer. Förändringsarbetet börjar här, med oss.
För TCO är det viktigt att det även gäller för de internationella sammanhang där vi ingår. En ökad jämställdhet mellan könen är central för demokratin och för Europas tillväxt.

Som ordförande i ett fackförbund för konstnärer och arbetare inom scen- och filmbranschen ser jag en stor utmaning i att säkra våra arbetsplatser så de blir trygga och inkluderande för alla. Vår bransch präglas av osäkra anställningar, låga löner och egenföretagande, och det finns en stark koppling mellan otrygga arbetsförhållanden och risken för att bli utsatt. Den kreativa sektorn har lång erfarenhet av att organisera frilansare och hoppas att våra erfarenheter kan vara ett stöd för andra branscher där otrygga anställningar ökar. Det är viktigare än någonsin att vi fackförbund är progressiva och rörliga för att vara relevanta för den unga generationen på en föränderlig arbetsmarknad.

Ekonomisk jämställdhet mellan könen och kampen mot sexuella trakasserier har alltid varit viktiga frågor för TCO, men tack vare metoo är nu arbetsmiljö högst upp på dagordningen – både i våra medlemsförbund och hos våra arbetsgivare och deras organisationer.
Tillsammans med våra motparter på arbetsgivarsidan inom scen- och filmbranschen har vi gjort enkäter, handlingsplaner och gemensamma utbildningar på våra arbetsplatser. Kunskapsnivån hos de med ledningsansvar måste öka och även de egenanställda och även de med korta anställningar måste nås av utbildningsinsatser och personalenkäter. Det handlar om att medvetandegöra våra värderingar för att förändra en kultur. Det arbetet gör vi tillsammans.

TCO arbetar för att även de med osäkra anställningar eller egenanställningar ska få tillgång till våra trygghetssystem och socialförsäkringar. Det är viktigt att det europeiska samarbetet underlättar för både anställda och frilansare att röra sig inom Europa med bibehållen social trygghet, istället för att konkurrera om sämst villkor.

Mångfalden av upprop visar att sexuella trakasserier och maktmissbruk är ett problem inom alla yrken och för hela samhället. Förmodligen gäller det även för de länder där metoo-rörelsen inte fått fäste i debatten. TCO ser mängden av upprop som ett tecken på att jämställdhetsarbetet faktiskt går framåt – Vi är många som vill ha förändring, vi har ett språk för det, vi ser sexuella trakasserier som maktmissbruk och vi vill att våra arbetsplatser – och våra fackförbund – ska vara trygga och inkluderande, för alla.

Tack för att ni lyssnade