Årsmöte Teknikeravdelningen

Datum: 27 maj 2017

Ort: Norrköping

Plats: Plats: Louis De Geer Konsert & Kongrett, rum 8

Kallelse till årsmöte för Teknikeravdelningen, avd 105

Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, rum 8, Norrköping under Scenkonstbiennalen
Tid: Lördag den 27 maj kl 13.00
Välkomna hälsar styrelsen för Teaterförbundets avdelning 105

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Två justerare av protokollet, tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 5 a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Styrelsens revisionsberättelse för räkenskapsåret
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7 Val av ordförande på två år, väljs jämna år Val av kassör på två år, väljs udda år Val av styrelse
§ 8 Val av revisorer
§ 9 Val av valberedning
§10 Fråga om styrelsens konstituerande
§11 Inkomna motioner
§12 Övriga frågor
§13 Mötets avslutande