Att skriva avtal

Om du är egenföretagare omfattas du inte av arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. Därför ställs det betydligt högre krav på dig som egenföretagare när det är dags att träffa avtal, du måste själv se till att reglera de rättigheter och skyldigheter som du vill ska ingå i avtalet med uppdragsgivaren.

Här kan du ladda ner ett exempel på hur ett uppdragsavtal kan se ut.

Du måste därför själv se till att ditt avtal innehåller en skälig lön, semesterersättning, rätt till övertidsersättning. Men tänk även på att ta betalt för till exempel försäkringar, pensioner, sjuklön och komptensutveckling – det du går miste om när du inte har kollektivavtalad lön. Nedan ser du exempel på vad du ska ta betalt för.

Avtalet

Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om. Eftersom det är viktigt både för dig och uppdragsgivaren att innehållet i avtalet är tydligt, är skriftliga avtal bäst. Det är också bra att spara e-post som dokumentation på vad ni har kommit överens om.

Grundtanken i avtalsrätten är att parterna är fria att avtala om vad de vill. Tänk på att när du ingår avtal som egenföretagare så anses du jämnstark med din motpart. Ta gärna kontakt med Fackförbundet Scen & Film för att få hjälp innan du ska träffa avtal med din uppdragsgivare!

Parter

Vilka som är parter i avtalet måste anges. Den som ger uppdraget kallas uppdragsgivare och du som får uppdraget är uppdragstagare. Viktig information är parternas organisationsnummer, namn och adress.

Beskrivning av uppdraget

Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Arvode

Här anges vilken ersättning som ska utgå för uppdraget. Det vanliga är att ersättningen anges med ett totalbelopp. Ersättning kan också utgå per timme eller per dag, så kallade löpande räkning, om det är oklart hur lång tid uppdraget kommer att ta.

Moms

Moms utgår som regel för uppdraget. Undantag är utövande konstnärer t ex dansare, sångare skådespelare med flera i sceniskt framträdande som är momsbefriade. Momssatsen för skådespelaruppdrag på film och TV är 6 procent liksom för flertalet upphovsmän till exempel regissör, scenograf, kostymdesigner, koreograf med flera) Observera att momssatsen vid medverkan i reklamfilm är 25 procent!

Här kan du läsa mer om moms på kulturområdet.

Upphovsrätt

Om avtalet inbegriper en upphovsrättslig prestation måste avtalet tydligt reglera hur länge och på vilket sätt som uppdragsgivaren får använda din prestation. Läs mera under avsnittet om Upphovsrätt.

Andra ersättningar

Ofta medför uppdraget kostnader för resor, material med mera. Fakturerar de via enskild firma har du rätt att fakturera skattefria traktamenten enligt statliga normer. För mer information se Skatteverkets hemsida.

Andra villkor

Normalt gäller att ingångna avtal ska hållas. Ibland uppstår situationer som gör det omöjligt att uppdraget genomförs. Det kan till exempel vara sjukdom och andra liknande omständigheter utanför parternas kontroll. I sådana situationer ska avtalet kunna hävas alternativt att uppdraget senareläggs.

Fakturadatum

Om inget annat skrivs i avtalet ska fakturan betalas inom 30 dagar från fakturadatum. 
Inom offentlig verksamhet betalas fakturan oftast ut i anslutning till det datum som lönen betalas ut.

Denna artikel hjälpte mig