Branschsamarbeten

Filmallians Sverige

Branschorganisationen Filmallians Sverige, där Fackförbundet Scen & Film är med, har jämställdhet som en primär målsättning. Organisationen vill enligt stadgarna arbeta för ett fortsatt samtal om förändringar i genustänkandet samt arbeta för att filmernas representation av kvinnor och mån i de centrala funktionerna av filmproduktion ändras i enlighet med det nya filmavtalet

TCOs nätverk för jämställdhetsfrågor

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), där Scen & Film är medlem, har ett nätverk för jämställdhetsfrågor. Under 2006 tog TCO på Scen & Films initiativ fram en studie om jämställdheten i kollektivavtalsförhandlingar i samtliga medlemsförbund.

DO:s fackliga nätverk

DO harsärskila nätverk för samtliga fackförbund i Sverige, där Scen & Film är medlem.
– Nordiska Skådespelarrådet
Scen & Film, och alla nordiska skådespelar- och dansförbund, är medlemmar i Nordiska Skådespelarrådet som arbetar med jämställdhet.

Euro FIA

Den europeiska skådespelarfederationen, där Scen & Film är medlem, arbetar med jämställdhetsfrågor. En arbetsgrupp har under år 2007 fått EU-medel för att göra en kartläggning av vad de europeiska länderna gör vad gäller jämställdheten på scen- och medieområdet. Läs mer om FIA-konferensen ”Gender Agenda”, Gender Portrayal Project Conference, i London, då en enkät om jämställdhet i Europa presenterades!

Denna artikel hjälpte mig