Normkreativa arbetsgruppen

Fackförbundet Scen & Film har en Normkreativ arbetsgrupp som arbetar med att driva frågor och genomföra aktiviteter för att främja mångfald och jämställdhet inom scen och film. Syftet är att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Frågor som förbundet bland annat har arbetat med är att ta fram en mångfaldscheck och en jämställdhetscheck, hålla utbildningar och workshops, granska artistkatalogen från ett mångfaldsperspektiv och deltagit i Pridefestivaler.

I den normkreativa arbetsgruppen ingår:

Annika Ryberg Whittembury, ordförande
Isak Nordström
David Färdmar
Simon Rodriguez
Sandra Medina

Från kansliet deltar Fredrik Engdahl fredrik.engdahl@scenochfilm.se 

Denna artikel hjälpte mig