Fler förslag för att motverka sexuella trakasserier inom scenkonsten efterlyses

Arbetet mot sexuella trakasserier inom scenkonsten är igång sedan drygt ett år. Sedan dess har en hel det skett, men mycket återstår för att kunna se långsiktiga resultat. Vid ett frukostseminarium på Teaterförbundet för scen och film diskuterades det fortsatta arbetet.

– Vi vet att policyer och handlingsplaner finns, men problemen med sexuella trakasserier existerar ändå fortfarande. Det som nu behövs är att få in idéer och förslag från arbetsplatserna för att fortsätta bygga en inkluderande och tolerant kultur, sa Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Hittills kan det konstateras att medvetenheten om sexuella trakasserier har ökat det senaste året och att engagemanget är stort. Det partsgemensamma rådet, där arbetsgivare och fackförbund samarbetar, är ett nav i arbetet mot sexuella trakasserier inom scenkonsten. Syftet är att gemensamt bidra till en bättre kultur på arbetsplatserna.

– En viktig del är att hålla igång dialogen kring de här frågorna. Men också att se vilka metoder och verktyg som finns och fånga upp vad som pågår i de olika verksamheterna, sa Lisa Lindén, dramaturg och en av representanterna i det partsgemensamma rådet.

Sexuella trakasserier är inte ett isolerat arbetsmiljöproblem, utan hänger ofta samman med informella maktstrukturer, tillfälliga anställningar och en utbredd tysthetskultur. Idag går det att se en viss förändring när det gäller kännedom om riktlinjer och rutiner kring hur problem ska hanteras.

– Nu planerar vi för det fortsatta arbetet med att uppdatera mångfaldhetscheckar, ta fram utbildningar och att hålla kontakt med arbetsplatserna för att ge stöd i de här frågorna, sa Magnus Aspegren, VD för Riksteatern.

Vid frukostseminariet gavs också två exempel på hur arbete mot sexuella trakasserier kan se ut. Dels hur Göteborgs stadsteater har arbetat i en process med möten och diskussioner som involverat en större personalgrupp, dels hur Folkoperan har jobbat med kortare workshops för att få fram förslag om förändringar i kulturen och jargongen på arbetsplatsen.

– Men vi behöver få in fler förslag på hur sexuella trakasserier kan motverkas på arbetsplatserna inom scenkonsten. Så var med och gör skillnad och skicka in era idéer till det partsgemensamma rådet, uppmanande Sherlot Jonsson, projektledare i arbetet mot sexuella trakasserier som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst står bakom.

Förslag till åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser inom scenkonsten skickas till sherlot.jonsson@teaterforbundet.se.