Föräldrar jobbar inte bara dagtid

I dagens välfärdssamhälle är det självklart att människor behöver arbeta på arbetstider utanför kontorstid. För många yrkesgrupper är arbetstiden inte möjlig att påverka. Därför är det märkligt att samma krav på flexibilitet inte gäller förskolan, skriver Teaterförbundet för scen och film, Sveriges Yrkesmusikerförbund och TCO.

I år uppmärksammas att det är 40 år sedan den första lagstiftningen på förskoleområdet trädde i kraft 1975. Med förskolelagen blev det en kommunal skyldighet att svara för den planmässiga utbyggnaden av förskolan. År 1995 ersattes den med en utvidgad och mer preciserad lagstiftning om att faktiskt tillhandahålla plats utan oskäligt dröjsmål. Förskolans två huvuduppgifter är dels att bidra på ett positivt sätt till barns utveckling och lärande, dels till föräldrarnas möjlighet att kombinera yrkesliv med familjeliv.

Förskolan är i dag en högkvalitativ pedagogisk verksamhet, som ger barn goda förutsättningar inför skolstarten. Samtidigt har behovet av omsorg om barn på så kallat obekväma arbetstider ökat kraftigt under de senaste decennierna. Det är uppenbart att synen på när barnomsorg ska erbjudas måste moderniseras, så att den faktiskt uppfyller medborgarnas verkliga behov.
Bestämmelserna i skollagen har inte hängt med i hur samhället ser ut i dag. För den förälder som har sina ordinarie arbetstider förlagda på kvällar, nätter och helger, gäller inte barnomsorgsgarantin. Det har hävdats att det skulle inkräkta för mycket på det kommunala självstyret.

I den nya skollagen från 2010 ska kommunerna bara ”sträva efter” att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Därmed ger man de lokala politikerna ett mycket stort inflytande över förälderns möjlighet att förvärvsarbeta. Är inte viljan tillräckligt stor, kan det i stället innebära att en förälder måste avstå från ett erbjudet arbete.

Det kan vara så att man inte har råd att bekosta omsorgen själv och för att det då inte lönar sig att arbeta. Man begränsar möjligheten att få ihop livspusslet.

Barnomsorgsgarantin gör det möjligt för föräldrar att kunna kombinera yrkesliv med familjeliv. Den bidrar också till föräldrars möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed uppfylla kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Garantin är en förutsättning för att arbetssökande föräldrar ska ha möjlighet att utvidga sitt geografiska sökområde.

Men den gäller således bara om du arbetar dagtid, måndag till fredag, åtta till fem.

Sedan slutet av 40-talet har den myndigheten som sköter tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen bestämt att föräldern måste ha barntillsynen ordnad för att uppfylla kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Samma sak gäller i dag.

Du måste ha barntillsyn ordnad för alla tider på dygnet för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och få ut din a-kassa.

I dagens samhälle, där det självklara kravet är att alla som kan arbeta gör det, borde det vara en självklarhet att pusselbitarna i de centralt styrda regelverken faktiskt går att pussla ihop även i verkligheten. För att nå det målet behöver kommunerna bli skyldiga att erbjuda omsorg för alla barn, på de tider då föräldern behöver förvärvsarbeta.

En fullt utvecklad och modern barnomsorg skulle bli en fin present till alla föräldrar och barn i samband med firandet av att Sverige haft lagstadgad förskola i 40 år!

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet
Bo Olsson, ordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund, (Symf)
Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare TCO
Anna-Karin Simlund, operasångerska och barnomsorgsombud Symf

Artikeln har varit publicerad av Dagens Samhälle.