Förslag till krispaket för kulturen

Kulturskaparorganisationen Klys har tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder som kan motverka de negativa konsekvenser som kulturskaparna är utsatta för på grund av Coronaviruset.

Klys understryker att det mest prioriterade på kort sikt är att snabbt kompensera yrkesverksamma kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de drabbas av på grund av alla inställda jobb. Om det inte sker kommer många att hamna i akut behov av försörjningsstöd.

De föreslår bland annat att extra medel betalas ut till Konstnärsnämnden och författarfonden, dit kulturskapare kan ansöka om medel. De föreslår även extra medel till kulturinstitutioner, arrangörer och fria grupper så att de kan hålla avtal och betala ut löner, ersättningar och arvoden.

Även filmområdet behöver förstärkta resurser för att avhjälpa negativa effekter av inställda produktioner och visningar. Extra medel bör också anslås till Filminstitutet och till regionala filmstöd för att de inom fungerande system, under en period ska kunna dela ut fler projektstöd till mindre bolag och produktioner.

Klys webbplats kan du läsa hela förslaget.


KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse. Teaterförbundet för scen och film är en av medlemsorganisationerna.