Från kris till kraft – remissyttrande

Scen & Film är en av de organisationer som i veckan har lämnat ett remissyttrande på den så kallade Återstartsutredningen,  som presenterade betänkandet ”Från kris till kraft” i höstas.

Scen & Film konstaterar att utredningen har gjort en noggrann analys av pandemins konsekvenser för kulturlivet. Pandemin har blottlagt strukturella problem som länge varit kända inom kultursektorn.

Kulturens betydelse för människor och samhälle har heller aldrig varit så tydlig som under pandemin vilket är en viktig utgångspunkt för den fortsatta kulturpolitiken.

Sammantaget kan konstateras att förslagen innebär både akuta stöd för kulturens återstart, mer långsiktiga insatser samt nya åtgärder för kulturpolitikens utveckling och finansiering.

Scen & Film anser att regeringen bör prioritera följande förslag i återstartsutredningen:

  • Ge stöd till konstnärer genom återstartsstipendier
  • Inför återstarts- och utvecklingsstöd för en starkare kultursektor
  • Förstärk och bredda scenkonstallianserna
  • Långsiktiga förstärkningar av stödet till konstnärer, det fria kulturlivet och kultursamverkansmodellen
  • Stärk trygghetssystemen för verksamma inom kulturområdet
  • Minska snedrekryteringen i kulturlivet
  • Förstärk upphovsrätten i samband med genomförande av DSM-direktivet
  • Genomför ett kraftfullt svenskt produktionsincitament för film och tv
  • Utveckla en färdplan för filmpolitiken och stärkt finansieringen av svensk film med stöd av AV-direktivet.