Från kris till kraft

I veckan tog kulturminister Amanda Lind emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Där föreslås att sammanlagt 3,9 miljarder extra satsas på kulturen. Utredningen understryker att det behövs satsningar under flera års tid för att underlätta återhämtningen efter pandemin.

Utredningen lämnar 40 förslag uppdelat på nio områden, utifrån intervjuer med ett stort antal kulturorganisationer, däribland Scen & Film. Utredningen lyfter fram att kultursektorn varit underfinansierad sedan länge och pekar på de strukturella problem som präglar kulturlivet.

Scen & Film har varit i dialog med utredningen både genom möten och skriftliga underlag och välkomnar flera av utredningens förslag till kortsiktiga och långsiktiga insatser. I förslagen ryms satsningar bland annat på både kultursamverkansmodellen och den fria scenkonsten. Här lyfts även fram behovet av ökat stöd direkt till konstnärer genom ökade resurser för stipendier.

Ett riktats återstartsstöd riktat till aktörer inom filmområdet finns med bland förslagen samt en satsning på ett mycket efterlängtat produktionsincitament för filminspelning i Sverige.
Utredningen lyfter också att ett digitalt kulturutbud behöver innefatta skäliga ersättningar för medverkande konstnärer och upphovspersoner.

– Mycket glädjande är att utredningen uppmärksammar scenkonstalliansernas betydelse för branschen och föreslår en förstärkning av deras verksamhet med 30 miljoner kronor. Det är positivt att utredningen även synliggör de problem som finns för verksamma inom kulturområdet i relation till trygghetssystemen, säger Mika Romanus, förbundsdirektör i Scen & Film.

Här finns konkreta förslag till strukturella insatser som till exempel att ge Försäkringskassan i uppdrag och följa upp och utveckla informationen till egenföretagare och kombinatörer. De enkäter som Scen & Film genomfört under året visar tydligt att dessa grupper är särskilt utsatta och ofta hamnar mellan stolarna genom bristfällig information och begränsad kunskap hos myndigheter.

Uppdraget har varit att sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen och identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart. Men även att synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som utvecklats under pandemin, samt att identifiera strukturella problem inom kultursektorn.

Utredningen innehåller både förslag om ökat stöd och insatser men adresserar även kända problem som snedrekrytering inom kulturlivet samt behovet av att utveckla kulturpolitiken.

Här kan du läsa slutbetänkandet Från kris till kraft. Återstart för kulturen SOU 2021:77.