”Jag ser fram emot ett starkt filmår, även 2018!”

DET ÄR OERHÖRT GLÄDJANDE att kunna berätta att den oberoende gransknings- och åtgärdskommission som Teaterförbundet och Svensk scenkonst tillsammans tillsatt nu är presenterad och har börjat sitt arbeta med stor kraft, bland annat utifrån det som kommit fram i enkäten till våra medlemmar. Tack alla ni som svarat!

Redan i april ska kommissionen presentera sitt arbete. Den ska undersöka vad kränkningar och trakasserier kan bero på, och föreslå åtgärder för hur tystnadskulturen kan brytas. Årets första veckor präglas mycket av filmaktiviteter. Vi talar om ett starkt filmår 2017. Svensk film har haft stora framgångar över hela världen, det gäller kortfilm och dokumentärer såväl som lång spelfilm, priser och utmärkelser och inte minst en stor internationell publik tillsammans med alla biobesökare i Sverige. Och för andra året i rad tävlar en svensk film om en Oscarstatyett i kategorin ”bästa icke engelskspråkiga film”!

Filminstitutets styrelse har nu beslutat om en ny stödordning, som ska genomföras succesivt från den 1 januari 2018. (Bäst läser man om den på Filminstitutets webbsida.) I princip följde beslutet det förslag som presenterats för filmbranschråden (där Teaterförbundet har representation) och hade inte i någon större omfattning påverkats av de synpunkter som inkommit från råden. Rådens arbete ska fortsätta under det kommande året och det finns anledning att återkomma till vårt inflytande. Inga nya, ”friska” pengar finns i systemet. Min och mångas åsikt är att det måste skjutas till mer pengar så att man inte bara flyttar runt i olika system.

Inför Göteborgs internationella filmfestival, GIFF, arrangerades också ett filmpolitiskt toppmöte i Göteborg, med branschen och politiker inbjudna. De flesta filmpolitiska frågorna var uppe och inte minst diskuterades det förslag till ”Green card”-certifiering som Filminstitutet avser att genomföra. Frågor kring arbetsmiljö, och utbildning om lagstiftningen kring denna, är viktiga. Det är vi överens om. Inte minst efter hela #metoo-uppropet.

Fler röster höjdes dock mot att Filminstitutet, som fördelar statens medel till filmproduktion, ska kräva en certifiering. Bland annat Film & TV-producenterna uttalade sig kritiskt, eftersom de ansåg att detta var en alltför detaljerad statlig styrning som är principiellt problematisk. Även Sveriges Filmregissörer inom Teaterförbundet framförde kritik. Det behövs ökad kunskap om arbetsmiljö hos flera av de bolag som beviljas statligt stöd.

I skrivande stund finns oklarheter vad gäller både form och innehåll i Filminstitutets ”Green card”. Vi får se hur det blir i slutänden. Teaterförbundet medverkar gärna med kunskap och erfarenhet om arbetsmiljö och lagstiftning vid de utbildningar som olika aktörer i filmbranschen arrangerar. Målet är att vår bransch ska uppnå nolltolerans vad gäller diskriminering och ha en bra arbetsmiljö.

Som vi tidigare berättat har vi tillsammans med Film & TV-producenterna, Filmregionerna och SF-studios tagit fram en gemensam plattform för ett så kallat produktionsincitament för filmproduktion. Med denna har vi uppvaktat både myndigheter och departement inom det kultur- och näringspolitiska området. Tillväxtverket har nu lämnat sin rapport till näringsdepartementet, och här föreslås ett incitament i form av en produktionsrabatt på 25 procent. Nu gäller det att även finansdepartementet tycker det är en bra idé. För vår bransch kan detta betyda att fler filmer spelas in i Sverige, en mer kontinuerlig filmproduktion och bättre villkor för våra filmarbetare.  Jag ser fram emot ett starkt filmår, även 2018!

ANNA CARLSON

ORDFÖRANDE