Kallelse till årsmöte 14 mars 2022

Hej kära kollegor!
Här kommer kallelsen till vårt kommande digitala årsmöte. Din åsikt och närvaro behövs –
så anmäl dig gärna nu direkt, och var med och påverka din egen och vår gemensamma
yrkesframtid!

Datum: 14 mars kl. 18.00-20.00
Plats: zoom

Anmälan till årsmötet görs senast den 9/3 via denna länk:
https://scenochfilm.se/kurser/56

Om du har problem att anmäla dig via länken, vänligen kontakta Sara Andersson:
sara.andersson@scenochfilm.se

Vi vill även passa på att flagga för den enkät som vi skapat som ska vara ett underlag för oss att ta fram relevant kompetensutveckling kommande år i samarbete med Teateralliansen. Den kommer ut via mail under den här veckan. Tack på förhand för att du
delar med dig av dina behov och din arbetssituation!

Varmt välkomna på årsmötet!
Önskar styrelsen

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Årsberättelse: verksamhets- och ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Valfrågor:
a. Val av ordförande
b. kassör
c. övriga styrelseledamöter
d. revisorer
e. valberedning
9. Förslag som väckts av styrelsen eller enskild medlem
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande