KLYS enkät om sjukpenning och Försäkringskassan

KLYS, som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare, har gjort en enkät för att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, samt om det finns problem på detta område och i så fall hur stora problemen är och hur de ser ut i relationen till Försäkringskassan.

Att yrkesverksamma kulturskapares sociala trygghet är bristfällig har flera rapporter och utredningar visat under åren, inte minst den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) som kom för några år sedan. Det kan t. ex. vara svårt för många frilansande kulturskapare att få en rimlig SGI fastställd hos Försäkringskassan. SGI:n ligger till grund för bl. a. sjukpenning när du blir sjuk och föräldrapenning när du har fått barn och vill vara föräldraledig.

I somras tillsatte regeringen en ny statlig utredning som bl. a. ska undersöka egenföretagares möjligheter att få en SGI fastställd och föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i december 2021 och det finns nu möjlighet att påverka utredningen så att den verkligen leder till förbättringar när det gäller frilansande kulturskapares möjligheter att vara sjukskrivna och föräldralediga. Svaren på enkäten kommer att utgöra underlag från KLYS till denna utredning.

Svara på enkäten senast fredagen den 19 mars.

Länk till undersökningen: https://app.easyquest.com/q/w7X8E