KLYS lanserar nya arvodesrekommendationer

Inför 2024 presenterar KLYS nu justerade minimirekommendationer för arvoden till yrkesverksamma kulturskapare beträffande vissa typer av uppdrag. Dessa rekommendationer har inte räknats upp sedan 2019. De nya arvodena baserar sig på det så kallade märkets utveckling under motsvarande femårsperiod.

I rekommendationerna finns också tips om vad man behöver tänka på vid alla typer av uppdrag till yrkesverksamma kulturskapare. Det är KLYS förhoppning att dessa miniminivåer och råd blir vägledande för arbets- och uppdragsgivare som utgångspunkt när de ska anlita och förhandla med kulturskapare för olika typer av uppdrag.

Att yrkesverksamma kulturskapare ska ha skäligt betalt och inte halka efter löneutvecklingen på den övriga arbetsmarknaden är en central fråga för KLYS. Det handlar normalt om yrkespersoner med långa utbildningar och flera års hårt arbete bakom sig, som liksom personer inom andra yrkesområden behöver kunna försörja sig inom sitt yrke. Rimliga arvoden och ersättningar till kulturskapare är en förutsättning för såväl konstnärlig kvalitet och frihet, som mångfald och hållbarhet inom kulturen.

Rekommendationerna beslutades av KLYS arbetsutskott den 21 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2024. De har arbetats fram inom KLYS i samarbete med våra medlemsorganisationer och med centrumbildningarna.

Läs mer om de nya rekommendationerna här.

Vilka är KLYS?
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. De företräder genom sina 14 medlemsorganisationer, där Scen & Film ingår, cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.