Kulturskapare måste få ett bättre socialförsäkringsskydd

Att få den ersättning och det stöd från socialförsäkringssystemet man är berättigad till ses av många som en självklarhet. Men för många av Teaterförbundets medlemmar kan det ibland vara så komplicerat att få ersättning att många avstår.

Socialförsäkringsutredningen, i vilken ingår företrädare för alla riksdagspartier, har till uppgift att se över hela socialförsäkringssystemet, inklusive a-kassan. Teaterförbundet har i en ett remissvar över utredningens delbetänkande om ett Harmoniserat inkomstbegrepp påpekat hur viktigt det är att kulturskaparnas situation beaktas i det fortsatta arbetet med utredningen.

Socialförsäkringssystemen är anpassade efter en mer traditionell anställningsform, som tillsvidareanställning. Många professionellt yrkesverksamma inom kulturområdet innehar flera visstidsanställningar under ett år, ibland så många som 30-60 stycken per år. Det skapar problem både i förhållande till a-kassesystemet och Försäkringskassan.

En växande andel av Teaterförbundets medlemmar är så kallade kombinatörer, det vill säga att man blandar näringsverksamhet (F-skatt) med kortare anställningar (A-skatt). Enligt det nuvarande regelsystemet riskerar man då att få en mycket låg SGI, sjukpenninggrundanden inkomst, eftersom Försäkringskassan enbart lägger inkomsten i näringsverksamheten till grund för SIG-beräkningen om man kombinerar detta med korta anställningar.