Lagförslag om strejkrätten

I mitten av juni enades parterna på svensk arbetsmarknad om en överenskommelse om strejkrätten. Anledningen att TCO, SACO och LO har gjort detta lagförslag är den pågående utredningen om strejkrätten som tillsatts av regeringen, och som var planerad att presenteras i slutet av juni. Det finns starka indikationer att den kommer att föreslå starka inskränkningar i strejkrätten.

Strejkrätten är oerhört viktig och är en av grundpelarna för ett fackförbund. Det är med anledning av det som parterna på arbetsmarknaden har tagit fram ett eget förslag.

Anledningen till att TCO, SACO och LO tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram detta förslag beror på att regeringen tillsatt en utredning om att begränsa strejkrätten, efter ett starkt krav från arbetsgivarsidan på grund av hamnkonflikten i Göteborg.

Regeringens utredning var planerad att presenteras i slutet av juni och det finns starka indikationer på att den kommer föreslå än mer ingripande inskränkningar i strejkrätten. Detta skulle vara mycket olyckligt för fackförbunden. Det var med anledning av det som parterna på arbetsmarknaden tvingades förhandla fram ett förslag som inte var lika ingripande.

Specialister utsågs för att ta fram ett förslag som egentligen inte innebär en förändring mot vad som gäller i dag utan som egentligen bara formaliserar vad som redan gäller enligt praxis på arbetsmarknaden.

Lagförslaget innebär följande:

1. syftet måste vara att verkligen vilja teckna ett kollektivavtal och inte bara vara en påtryckning i en tvist eller för att uttrycka missnöje. (Om en tvist föreligger, tex att arbetsgivaren inte betalat ut lön, så finns det andra medel för ett fackförbund att vinna framgång i den frågan, såsom tex att gå till domstol, och uttrycka missnöje kan fackförbund göra genom MBL-förhandlingar).
2. att man förhandlat sina krav innan man vidtar stridsåtgärder.
3. att man inte kommer med nya krav som inte varit föremål för förhandling för att upphöra med stridsåtgärden.
4. att kraven inte får avse vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna kommer få (här kan fackförbundet istället gå till domstol).