Lämna förslag på åtgärder för att motverka sexuella trakasserier

Vad behöver göras för att förbättra arbetsplatskulturen inom scenkonsten och på så sätt motverka sexuella trakasserier?

Under senhösten 2017 initierades ett partsgemensamt arbete för att motverka sexuella trakasserier. Det sker inom det partsgemensamma Rådet som ska fungera som ett ”nav” i arbetet för att motverka sexuella trakasserier. Rådets huvudsakliga uppgift blir att ta fram verktyg för att motverka sexuella trakasserier. Dessa verktyg ska fungera som stöd i det lokala arbetet.

Rådet välkomnar din/er input – var med och gör skillnad i arbetet för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser inom scenkonsten. Skicka in dina förslag till åtgärder i ett mejl med en kortare beskrivning. Förslagen skickas till: sherlot.jonsson@teaterforbundet.se.

Förslag på åtgärder ska komma från branschen, både från arbetsgivare och från arbetstagare.


Fakta
Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har år 2012, i sitt gemensamma kollektivavtal för anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner, enats om att tillsätta ett partsgemensamt råd med uppgift att förebygga och att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet. Namnet beslutades vara Råd för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor (”Rådet”).

Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs på central och lokal nivå. Rådet ska även verka för ökad kompetens och medvetenhet på såväl central som lokal nivå samt vara ett stöd för parterna i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Rådet består av fyra förtroendevalda och en tjänsteman från respektive part (Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst). Från och med år 2016 deltar även Akademikerförbunden, representerade genom en tjänsteman från DIK, i Rådet.