Låt public service-kanalerna behålla sitt oberoende

Public Servicekommittén föreslog idag som väntat att licensavgiften för radio och tv ersätts med en skatt. Därmed rycker man undan en grundläggande förutsättning för att behålla en stark och oberoende radio och tv.

Public Service är en viktig förmedlare av kultur över hela landet. Utvecklingen på mediemarknaden innebär att det blir allt viktigare med en public service med både bredd och kvalitativt utbud och som präglas av pluralism och kulturell mångfald – något som möjliggörs av att inte vara beroende av kommersiella eller politiska överväganden.

– En stark och oberoende public service bygger på att dess finansiering hålls åtskild från staten. Dagens finansieringsmodell är väl fungerande och har en bred acceptans. Anpassningar till den tekniska utvecklingen som innebär att en allt större del av lyssnandet och tittandet sker via datorer och telefoner, bör därför ske inom ramen för en fortsatt licensfinansiering, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

Teaterförbundet efterlyser också en finansieringsmodell som innebär att anslagen räknas upp i takt med den faktiska kostnadsutvecklingen. Den nuvarande modellen med en schablonmässig uppskrivning av anslagen med två procent medför en succesiv urholkning av de reala anslagen. Därigenom urgröps förutsättningarna för att utveckla verksamheten samtidigt som det skapar en press på villkoren för de yrkesverksamma.