Mångfaldscheck gör skillnad

”Vi kan verkligen göra skillnad” – tänker jag när jag deltar i ett panelsamtal under branschdagarna som arrangeras av Svensk Scenkonst, vår motpart på institutionsteatersidan, i Umeå i maj. Samtalet handlar om vårt gemensamma viktiga arbete med mångfald och andra diskrimineringsfrågor, och här behöver parterna varandra.

I Norrlandsoperans stora salong sitter 250 personer som re- presenterar institutionernas chefer och högsta ledningar samt politiska företrädare för dess styrelser. Och även alltså några företrädare för de fackliga organisationerna. Min uppgift är att presentera det partsgemensamma råd som finns mellan Teaterförbundet och Svensk Scenkonst, och som just idag, för första gången ska visa den ”mångfaldscheck” som rykande het nyss kommit från tryckeriet.

I det kollektivavtal som tecknades mellan parterna 2011 står att ”Parterna enas om att tillsätta ett råd med uppgift att förebygga och motverka diskriminering och främja mångfalden i arbetslivet. (…) Rådet ska verka för ökad kompetens och medvetenhet på såväl central som lokal nivå samt vara ett stöd för parterna i det fortsatta utvecklingsarbetet. ” Sedan dess har vi mötts flera gånger årligen, genomfört seminarier, uppdaterat vår jämställdhetscheck och nu alltså slutfört vårt arbete med ett skriftligt underlag för normkreativt arbete – vår mångfaldscheck.

Syftet med mångfaldschecken är att den ska vara ett verktyg i arbetet med att skapa mångfald på arbetsplatserna och på scenerna. Mångfaldschecken hjälper oss att se de normer som finns inom scenkonstinstitutionerna och som påverkar våra arbetsplatser och det som framförs på våra scener. Förutsättningarna ser olika ut och varje scenkonstorganisation kan använda den på det sätt som passar den enskilda verksamheten. Inför en repertoarplanering, som utvärdering eller som ett underlag för en personaldag där man gemensamt diskuterar hur man kan utveckla mångfaldsarbetet på arbetsplatsen.

Vi menar att mångfald är viktigt både ut ett rättvise- och kvalitetsperspektiv. Rättviseperspektiv handlar om att garantera jämlika och jämställda villkor. Kvalitetsperspektivet handlar om att säkerställa att vi inte på grund av omedvetna normer väljer bort eller inte ser personer eller andra aspekter som bidrar till hög kvalité på det vi gör på våra arbetsplatser och våra scener.

Teaterförbundets arbete med jämställdhet, mångfald och andra diskrimineringsfrågor kommer att redovisas på vår riksstämma i juni. Vi har under stämmoperioden intensifierat arbetet med dessa frågor och de är nu en stående punkt på förbundsstyrelsens dagordning. Teaterförbundet har återkommande genomfört utbildningar för avdelningar, avdelningsstyrelser och jämställdhets/mångfaldsgrupper på våra institutioner. Vi har aktivt deltagit i kompetensutvecklingsverksamheterna Trappan och Kulturkraftsprojekten Syd, Väst och Stockholm, där perspektiven integrerats i utbudet.

Ibland, inte alltid, är det viktigt att samverka med våra motparter. I frågor där vi tillsammans kan uppnå bra resultat. Vårens ”Upprop för den fria scenkonsten” tillsammans med Dans- och Teatercentrum är bra exempel. Vi har också tidigare genomfört goda inspirationsdagar om genus och jämställdhet med Film och Tv-producenterna.

I salen på Norrlandsoperan påminns jag om Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts gemensamma utbildning för kvinnor som önskade mer ledarskapskompetens för att kunna söka vd-tjänster på institutioner. Utbildningen startade eftersom det vid den tiden, 2005, endast fanns tre kvinnor som var teaterchefer. Närmare 200 sökte utbildningen, tolv antogs, och deltog i en ledarskapsutbildning några dagar i månaden under ett drygt år.

I dag är kartan omritad, en majoritet av scenkonstcheferna är kvinnor och 10 av dem som deltog i utbildningen var på plats i Umeå – i sina chefsroller.

Vi kan göra skillnad!

Anna Carlson

Ordförande