Nytt arbetstidsavtal för film- och tv-branschen

Sedan oktober 2011 finns alternativa arbetstidsbestämmelser på film- och tv-området. Bestämmelserna införs på prov under avtalsperioden och ska utvärderas i samband med kommande kollektivavtalsförhandlingar.

Bakgrunden är att inspelningsperioderna blir allt kortare, vilket skapar behov av längre arbetsdagar och större arbetstidsutrymme per vecka.

– Vi hade en situation av ständiga brott mot kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser. De nya reglerna är ett försök att möjliggöra för producenterna att genomföra en filminspelning utan att bryta mot kollektivavtalet. Filmarbetarna får också skälig kompensation för sitt utökade arbetstidsmått, säger Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Som ett alternativ till de gamla reglerna med 40-timmarsvecka kan producenten schemalägga 50 timmar per vecka och 10 timmar per dag. Arbetstiden får dock inte överskrida 40 timmar i snitt per vecka under inspelningsperioden. Om det inte är möjligt att kompensera 50-timmarsveckor med veckor med lägre arbetstidsmått – vilket är det vanligaste – måste arbetsgivaren förlänga anställningstiden för att komma ner till 40 timmar i snitt.

Dessutom ska det utgå kompensation för utebliven övertidsersättning för den arbetade tiden mellan 40-50 timmar. I praktiken innebär det att anställningstiden förlängs med två timmar för varje arbetad timme utöver 40 timmar upp till 50 timmar. För arbetad tid därutöver utgår övertidsersättning som vanligt.

Ett preliminärt arbetstidsschema ska fastställas för hela inspelningsperioden. Definitivt schema fastställs 14 dagar före varje vecka. Arbetstidsschemat ska även inkludera förberedelse- och avslutningsarbete.

Ett exempel:

Arbetsgivaren vill lägga ut fyra 50-timmarsveckor för en filminspelning. Det innebär att 40 ”övertidstimmar” ska kompenseras med förlängd anställningstid.

Steg ett är att schemalägga fyra 50-timmarsveckor
Steg två är att lägga ut en vecka med 0 (noll) arbetstimmar. Därigenom blir den genomsnittliga arbetstiden under inspelningsperioden 40 timmar.
Steg tre blir att kompensera för den uteblivna övertidsersättningen. Detta görs genom ytterligare en veckas förlängning av anställningstiden.

Den totala kompensationen för de fyra 50-timmarsveckorna blir därmed 80 timmars förlängning av anställningen. Detta kompenserar också den förlorade övertidsersättningen.

Den totala anställningsperioden är alltså sex veckor, men allt arbete är schemalagt till de fyra första veckorna. De två sista veckorna blir därmed arbetsbefriade.